AKTIVNOSTI BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA U 2017. GODINA – izvještaj

A K T I V N O S T I

BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA

U 2017. GODINA

 

I Z V J E Š T A J  O  R A D U

 

 

 Bošnjačko nacionalno vijeće je u 2017. godini održalo 7 sjednica:

 • 3 redovne sjednice Vijeća
  • 05.2017. 7. redovna sjednica
  • 07.2017. 8. redovna sjednica
  • 12.2017. 9. redovna sjednica
 • 3 svečane sjednice Vijeća i 1 posebnu
  • 08.2017. Svečana sjednica povodom obilježavanja 100. godišnjice od održavanja „Sjeničke konferencije“
  • 10.2017. Svečana sjednica – povodom posjete Predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana
  • 10.2017. Posebnu sjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća povodom obilježavanja Dana samoopredjeljenja u čast referenduma građana Sandžaka koji je održan  od 25. do 27. oktobra 1991. godine
  • 11.2017. godine – Svečana sjednica povodom Dana Sandžaka

Izvršni odbor u 2017. godini je održao ukupno 18. sjednica i razmatrao brojne teme, zahtjeve i prijedloge i donio zaključke i odluke u vezi sa istim.

U 2017. godini Izvršni odbor Vijeća je pripremio prijedlog odluke o budžetu, pripremio prijedlog odluke o rebalansu budžeta, razmatrao i danio odluke na ukupno 92 zahtjeva pravnih i fizičkih lica, 7 zahtjeva za imenovanje direktora škola i 2 zahtjeva za imenovanjem školskih odbora.

U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tokom 2017. godine redovno su održavane sjednica odbora Vijeća, službi i drugih tijela Vijeća na kojima su razmatrana razna pitanja iz svojih oblasti te po istim dostavljana mišljenja, zaključci i stavovi.

Bošnjačko nacionalno vijeće su tokom 2017. godine posjetili predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, ambasada i organizacija a također predstavnici Vijeća su posjetili institucije, međunarodne i domaće, te održali sastanke sa ambasadama i organizacijama.

 

U Oblasti zaštite i unapređenja kulture Bošnjaka Vijeće je organizovalo proslave i obilježavanja značajnih datuma, bitnih za Bošnjake kao i veliki broj manifestacija, od kojih izdvajamo:

 • februar – DAN ŠKOLSTVA NA BOSANSKOME JEZIKU
 • maj – DANA ZASTAVE
 • jul – DAN SJEĆANJA
 • U avgustu – 100. godina od održavanja Sjeničke konferencije i potpisivanja Sjeničke rezolucije
 • 25-27. oktobar – DANI SAMOOPREDJELJENJA
 • NOVEMBAR – DAN SANDŽAKA

 

Veoma važnim smatramo i to da je Vijeće u 2017. godini potpisalo sporazume o saradnji sa više institucija i organizacija:

 1. Protokol o saradnji sa Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca i Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori, 12.2017. godine
 2. Sporazum o saradnji sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 07.12.2017. godine,
 3. Sporazum o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko – dobojskog kantona iz Bosne i Hercegovine, 02.07.2017. godine,
 4. Sporazum o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, 26.05.2017. godine,

Bošnjačko nacionalno vijeće je organizovalo skupove, seminare, okrugle stolove, tribine, promocije,  prezentacije, izložbe slika i druge događaje;

 

IZRADA PRAVNOG OKVIRA ZA MANJINE

Bošnjačko nacionalno vijeće je i u toku 2017. godine aktivno učestvovalo u radu Radnih grupa za izmjenu

 • Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i
 • Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i u svim sastancima, skupovima i javnim raspravama u vezi sa ova dva zakona. Bošnjačko nacionalno vijeće je izradilo analizu i dalo svoje komentare na ova dva zakona te izradilo svoj prijedlog izmjena i dopuna ova dva zakona.
 • Bošnjačko nacionalno vijeće dalo je svoje komentare na sprovođenje akcionog plana i prijedloge rješenja za svih 11 oblasti kojima se bavi Akcioni plan za manjine.
 • Bošnjačko nacionalno vijeće je izradilo komentar o sprovođenju evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima vezano za primjenu Bosanskog jezika u R. Srbiji.

 

 • 01.2017. – Drugi sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina – (Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe)
 • 02.2017. – Sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima  nacionalnih manjina, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne  samouprave. 
 • 02.2017. – Četvrti sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
 • 03.2017. – Sastanak članova radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina: Emil Lulić, Suzana Kujundžić-Ostojić, Miroslav Vitez, Ahmedin Škrijelj
 • 05.2017. – Peti sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, na sastanku će se razmatrati radni tekst Prednacrta zakona, koji je pripremlјen u saradnji sa predstavnicima nadležnih državnih organa u čijem delokrugu su poslovi koji se odnose na zakonom propisana ovlašćenja nacionalnih saveta (u prilogu mejla).
 • 06.2017. – 6. sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o NSNM
 • 10.2017. – okrugli stol na temu ”Izmene i dopune Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina”, koji se organizuje u okviru projekta unapređenja komunikacije manjinskih zajednica, institucija i medija u Republici Srbiji. – Centar za istraživanja migracija
 • 10.2017. – VII sastanak Posebne radne grupe – Zakon o NSNM

 

KOORDINACIJA NACIONALNIH VIJEĆA

BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE U 2017. GODINI PREDSJEDAVALO JE KOORDINACIJOM NACIONALNIH VIJEĆA

To je važan organ za rad nacionalnih savjeta koji čine predstavnici 21 nacionalne manjine.

U toku 2017. godine održano je 5 sjednica Koordinacije nacionalnih savjeta nacionalnih manjina na kojima su razmatrana zajednička i značajna pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih zajednica kao i sa radom nacionalnih savjeta u Republici Srbiji.

Predstavnici koordinacije učestvovali su na sastancima Republičkog Saveta za nacionalne manjine te održavali sastanke sa predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija.

Vijeće je do 12. maja 2017. godine predsjedavalo Koordinacijom nakon čega je predsjedavanje Koordinacijom preuzelo mađarsko nacionalno vijeće

 

31.01.2017. – Sastanak predstavnika Koordinacije sa ministarkom Anom Brnabić.

04.02.2017. – Sjednica Koordinacije

09.02.2017. – Sastanak predstavnika Koordinacije sa predstavnicima zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom Horizontal Facility, Beograd

 1. 05. 2017. – Sastanak Koordinacije, priprema za sjednicu Republičkog savjeta za manjine

23.05.2017. – Sjednica Saveta za nacionalne manjine kojom predsjedava premijer Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

08.06.2017. – Sastanak Koordinacije

04.07.2017. – Sjednica Koordinacije

21.09.2017. – Sjednica Koordinacije

04.10.2017. – Sjednica Saveta za nacionalne manjine

20.10.2017. – Sastanak predstavnika Koordinacije sa ministrom DULS

 

 

OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI

Bošnjačko nacionalno vijeće u skladu sa zakonom, zauzima stavove, pokreće inicijative, i preduzima mjere po svim pitanjima koja su neposredno vezana za status, identitet i prava Bošnjaka, predviđena Ustavom i zakonima.

Bošnjačko nacionalno vijeće je tokom 2017. godine izdalo 386 saopćenja, najava za medije i održalo više  konferencija za medije o radu Vijeća i o raznim temama kojima se Vijeće bavi.

Takođe izražavani su stavovi Vijeća kroz razne emisije, novine kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Iz saopćenja Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izdvajamo regiranja na sljedeće događaje:

 • Oštro osuđivanje ubistva Fahrudina Skarepa, saopćenje izdato 02. oktobra. 2017.godine.
 • Vijeće je pozdravilo odluku Haškog tribunala kojom je Ratko Mladić osuđen za genocid i druge zločine, saopćenje izdato 23. novembra.
 • 10. 2017. godine, održan je Međunarodni naučni skup sa kojeg je poslat poziv međunarodnoj zajednici da u procesu evropskih integracija zapadnog Balkana riješi status Sandžaka, da uspostavi vladavinu prava, pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom na teritoriji ove regije i tako osigura građanima Sandžaka ostvarivanje prava na život, slobodu, sigurnost i ekonomski razvoj bez uslovljavanja. Poziv je upućen predsjedniku i premijeru Republike Srbije, Ambasadama i međunarodnim institucjama u Srbiji.
 • Posebno izdvajam i konferenciju za medije, 03.11.2017. „Riješiti Status Sandžaka“, kada je predsjednik Vijeća naglasio da je neophodno riješiti status Sandžaka u procesu evropskih integracija u skladu sa rezultatima referenduma građana Sandžaka. I pozvao  srpsku vladu, Evropsku Uniju, Sjedinjene Američke Države i ostale zemlje koje su učestvovale na Mirovnoj konferenciji o raspadu bivše Jugoslavije, i na Međunarodnoj konferenciji u Londonu i Ženevi, da ove činjenice uvaže i ozbiljno uzmu u obzir i da pristupe reviziji Akcionog plana za poglavlje 23. i 24. i Akcionog plana za manjine i da ih ugrade u taj akcioni plan.

Bošnjačko nacionalno vijeće je početkom 2017 godine uputilo Zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja na 109 adresa, lokalnim samoupravama i preduzećima, MUP-u, sudovima, tužilaštvima i republičkim institucijama u Sandžaku, od kojih su na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja zatražene informacije o službenoj upotrebi bosanskog jezika i pisma, procentualnoj zastupljenost Bošnjaka odnosno nacionalnoj strukturi zaposlenih.

Vijeće je tokom 2017. godine učestvovalo i prisustvovalo brojnim sastancima, tribinama, okruglim stolovima, akademijama i drugim događajima koji su organizovale razne institucije, ambasade i druge organizacije kako u Novom Pazaru, Sandžaku i u Srbiji tako i inostranstvu, davalo je podršku nevladinim organizacijama i njihovim projektima, ali i organizovalo naučne skupove, tribine i okrugle stolove iz kojih izdvajamo okrugli sto „Vladavina prava – pravo na službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma“ na kojem su učešće uzeli predstavnici državnih organa sa teritorija jedinica lokalnih samouprava u kojima je u službenoj upotrebi bosanski jezik i pismo, grad Novi Pazar i opštine Prijepolje, Tutin i Sjenica. Cilj okruglog stola je bio razmjena iskustava i unaprjeđenje saradnje na ostvarivanju prava na službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma..

 

OSTALI PODACI O RADU VIJEĆA

Bošnjačko nacionalno vijeće tokom 2017. godine redovno izrađivalo izvještaje, presjek stanja, informisanje u vezi sa radom Vijeća, te izradilo više izvještaja, zapisnika, transkripata, obavještenja, pregleda i sl.

Bošnjačko nacionalno vijeće radi na transparentnosti Vjeća i u skladu sa tim pokrenulo i mjesečne susrete sa predstavnicima medija i nevladinog sektora, redovno se ažurira sajt Vijeća i šalju se saopćenja za javnost.

Bošnjačko nacionalno vijeće je u 2017. godini obradilo 1090 unikatnih dokumenata (dopisa, informacija, izvještaja i dr. poslatih i primljenih dokumenata), uputilo više od 3000 pojedinačnih emailova, primilo preko 4000 pojedinačnih emailova (saopćenja, dopisa, poziva, obavještenja, izvještaja i dr.) koji su obrađeni, proslijeđeni, na koje je odgovoreno i sl.

 

 

PREGLED POSEBNIH DOGAĐAJA U TOKU GODINE

(PO MJESECIMA)

 

JANUAR

 1. januar – posjeta Ambasadi Republike Turske u Beogradu

Povodom stupanja na dužnost ambasadora Republike Turske Nj.E. gospodina Tanju Bilgiç, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa predstavnicima SDA Sandžaka, Sandžačke demokratske partije, gradonačelnikom grada Novog Pazara i predsjednicima opština Tutin i Sjenica, posjetili su Ambasadu Republike Turske u Beogradu.

 1. januar – Sastanak sa Mariom Barfusom šeficom misije OEBS u Novom Pazaru – sastanak održan u BNV-u
 2. januar – Nevladina organizacija “Kosovo za Sandžak” organizovala je naučnu konferenciju. Tema je bila: “72. godišnjica pogubljenja Aćifa Bljute i Ahmeta Dacija–Masakar na Novopazarskom Hadžetu”.

 

FEBRUAR

 1. februar – Sastanak sa Šefom misije OEBS u Srbiji, Ambasadorom Andrea Oriciom u BNV-u, Tema posjete: Upoznavanje sa trenutnom društvenom, političkom i ekonomskom situacijom u gradu.
  21. februar – Posjeta turskog Ambasadora sa delegacijom Bošnjačkom nacionalnom vijeću (sastanak je upriličen u okviru ambasadorove prve službene posjete Sandžaku).
  21. februar – U Glavnom uredu Vijeća održana javna tribina „Шта кажу вести? Zašto nema vijesti?“
 2. februar – Akademija posvećena životu i djelu Šabana Poluže i Mehmeta Gradice, Akademija je bila organizovana u Prištini u istom danu upriličena je posjeta delegacije BNV-a predsjedniku Kosova.
 3. februar – Sastanak eksperata Misije EK sa predstavnicima BNV u Vijeću (Članovi Ekspertske misije su se posebno interesovali za ostvarivanje prava Bošnjaka u Republici Srbiji u oblasti obrazovanja, upotrebe jezika i pisma, informisanja i za promjene koje su nastale nakon završetka privatizacije medija.)

 

MART

 1. mart – Predsjednik ogranka organizacije MUSIAD za Balkan dr. Bilal Kara i član Upravnog odbora Ferdi Nezir posjetili su Bošnjačko nacionalno vijeće i tom prilikom susreli se sa predsjednikom Vijeća i rukovodstvom Privredne komore industrijalaca i trgovaca „Sandžak“. (Tokom sastanka dogovoreno je da MUSIAD Balkan i Privredna komora industrijalaca i trgovaca „Sandžak“ uspostave institucionalnu saradnju i da na taj način sandžački privrednici, koristeći mrežu MUSIAD-a dobiju mogućnost da primijene dugogodišnja znanja i iskustva turskih privrednika, dodatno unaprijede svoja poslovanja i osiguraju ekonomski razvoj Sandžaka.)
  24. mart – Delegacija predstavnika Bošnjaka Sandžaka koju je predvodio predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin, sastala se u Sarajevu sa bošnjačkim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. (na sastanku je zaključena neophodnost i pristupanje stvaranju uslova za školovanje kadrova za izvođenje nastave iz nacionalne grupe predmeta na bosanskom jeziku i pismu.)
 2. mart – Organizovana Akademija sjećanja na prof. Hilmiju Ćatovića u BNV-u.
 3. mart – Delegacija Bošnjačkog vijeća Crne Gore je posjetila Bošnjačko nacionalno vijeće i tom prilikom se susrela sa rukovodstvom Vijeća. (Sastanak je upriličen povodom realizacije aktivnosti u oblasti obrazovanja predviđenih Sporazumom o saradnji između Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Bošnjačkog vijeća Crne Gore koji je potpisan početkom prošle godine u Rožaju.)

 

APRIL

 1. april – Upriličena je izložba slika prof. Ervina Ćatovića u BNV-u
 2. april – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministri u Vladi kantona posjetili su Bošnjačko nacionalno vijeće i susreli se sa rukovodstvom Vijeća. Na sastanku je zaključeno da je neophodno produbljivanje institucionalne saradnje i jačanje tradicionalnih veza između Sandžaka i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te je dogovoreno potpisivanje sporazuma koje se realizovalo 07. decembra, 2017.
 3. april – Sastanak Predsjednika Vijeća sa predsjednikom opštine Plav gospodinom Orhanom Šahmanovićem.
 4. april – Posjeta Ambasadora Turske Nj.E. gospodina Tanju Bilgiç BNV-u – ovo je Ambasadorova druga posjeta od kako je postavljen za TR ambasadora u BG-u.
 5. april – Gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka sa saradnicima se susreo sa rukovodstvom Vijeća. Na sastanku je bilo riječi i o mogućnostima saradnje Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Grada Sarajeva u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i ostalim sektorima od zajedničkog interesa.

 

MAJ

 1. maj – u Bošnjačkom nacionalnom vijeću održano je predavanje i debata na temu “Pitanje identiteta u savremenom društvu” na kojem su učešće uzeli eminentni britanski profesori i aktivisti civilnog društva. Predavači su podijelili iskustva na teme od značaja za moderni islam u Velikoj Britaniji te u razgovoru sa prisutnima uspostavili paralelu sa prilikama u Sandžaku.

 

 1. MAJ – DAN BOŠNJAČKE NACIONALNE ZASTAVE 

10.05. – pozorišna predstava „Avanture Nasrudin-hodže“ Semira Gicića

11.05. – postrojavanje  članova Odreda Izviđača “Sandžak” ispred BNV-a

11.05. – svečano podizanje bošnjačka nacionalna zastava ispred Glavnog ureda Vijeća

11.05. – tradicionalna Smotre bošnjačkih narodnih igara u Kulturnom centru Novi Pazar

12.05. – pozorišna predstava „Pazarske hićaje“ Semira Gicića

13.05. – sjednica Koordinacije nacionalnih vijeća

15.05. – dodjela nagrada pobjednicima na konkursima Vijeća

 • konkurs za najbolji slogan kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku
 • konkurs za idejno grafičko rješenje plakata kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku

 

 1. maj – Bošnjačko nacionalno vijeće je na ovaj datum posjetila delegacija udruženja „BOSNA-SANDŽAK“ iz Republike Turske na čelu sa tada novoizabranim predsjednikom Muhamedom Sandžaktarom. Gosti su izrazili interesovanje za saradnju na istraživačkim i projektima iz oblasti nauke, umjetnosti i kulture.
 2. maj – Sjednica Saveta za nacionalne manjine – Ministar u Vladi i predsjednik Saveta za nacionalne manjine Ana Brnabić sazvala je sjednicu Saveta za nacionalne manjine.
 3. maj – BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE DONIRANJEM KNJIGA POMOGLO JE OTVARANJE BOŠNJAČKE BIBLIOTEKE U ROŽAJAMA.
 4. maj – STALNA KOORDINATORKA UN U SRBIJI Karla Herši , POSJETILA BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE – (Karla Herši je na mjestu stalne koordinatorke od februara sada već prošle godine, a ovaj susret je upriličen povodom njene prve posjete Novom Pazaru i Sandžaku.)
 5. maj – Bošnjačko nacionalno vijeće je posjetila Milica Rodić, savjetnica za nacionalne manjine u Misiji OEBS-a u Srbiji.
 6. maj- BNV se oglasilo povodom rušenja vjerskog objekta u Beogradu i najoštrije osudilo taj događaj.
 7. maj – Bošnjačko nacionalno vijeće i Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine na ovaj datum su u Mostaru potpisali sporazum o saradnji. – Sporazum koji podrazumijeva saradnju na područjima od zajedničkog interesa, rad na planu očuvanja bošnjačkog nacionalnog identiteta, poboljšanja sveukupnog položaja Bošnjaka, potpisali su predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin i Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr. sc. Elvira Dilberović.
 8. maj – AMBASADOR ŠVAJCARSKE Filip Ge je posjetio BNV zajedno  sa saradnicima, direktorkom Švajcarske kancelarije za saradnju u Beogradu, Ursulom Lojbli i Majom Mićić, političkim savjetnikom u ambasadi.

 

JUN

 1. jun- Uzvratna posjeta predsjednika Turske Konfederacije sindikata Hak-iş Sandžaku posjetili su i Bošnjačko nacionalno vijeće gdje je održano predavanje o značaju sindikalno-pravne zaštite u zemljama koje su u procesu tranzicije. U prostorijama BNV je potpisan sporazum o saradnji između ovog turskog sindikata i Nezavisnog sindikata Novog Pazara)
 2. do 19.06. – Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo promociju rada BNV-a u Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju.

Tokom mjeseca juna, u toku Ramazana, Bošnjačko nacionalno vijeće je bilo domaćin nevladinim organizacijama, predstavnicima medija, članova odbora i tijela  Vijeća kao i saradnicima Vijeća organizacijom iftara.

 1. jun – Na ovaj datum je održan sastanak sa Direkcijom za Turke u Inostranstvu i Srodne Zajednice Vlade Republike Turske. Vijeće su tom prilikom posjetili Generalni Direktor Mehmet KÖSE, Koordinator Balkanskih Država Sevilaj ÜNAL i Ekspert Omer KADIĆ.
 2. jun – Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin susreo se u Beogradu sa predsjednikom Velike Narodne Skupštine Republike Turske (TBMM) Nj.E. İsmailom Kahraman.
 3. jun – Bošnjačko nacionalno vijeće je organizovalo BAJRAMSKI PRIJEM na kojem je upriličeno otvaranje IZLOŽBE “MAK DIZDAR: PRVIH STOTINU GODINA”

 

AVGUST

 1. avgust – U povodu obilježavanja stogodišnjice Sjeničke konferencije – U Sjenici je počela Likovna kolonija “Sjenica 2017”. / LIKOVNA KOLONIJA IZRASTA U TRADCIONALNI DOGADJAJ NA KOJEM RADE UMJETNICI IZ CIJELOG SANDZAKA
 2. avgust – Svečana sjednica vijeća održana u BNV-u – Ova Svečana sjednica upriličena je povodom Obilježavanja 100. godišnjice od održavanja „Sjeničke konferencije“
 3. avgust – Okrugli sto na temu: SJENIČKA KONFERENCIJA (1917-2017) – ODRZAN U BNV-U

 

SEPTEMBAR

 1. septembar – tradicionalni Bajramski prijem i svečana dodjela nagrada pobjednicima na konkursima Vijeća:

            – konkurs za idejno grafičko rješenje plakata kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku

– i nagradni konkurs za najbolju autorsku pjesmu povodom obilježavanja stogodišnjice „Sjeničke konferencije“

 1. septembar – Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sa saradnicima posjetio je Bošnjačko nacionalno vijeće. Ministar Šarčević je prvi resorni ministar obrazovanja koji je posjetio Bošnjačko nacionalno vijeće, moramo naglasiti da je on  u svom mandatu otklonio mnoge prepreke za ostvarivanje prava manjina za obrazovanje na maternjem jeziku.
 2. septembar – Promocija bošnjačkog nacionalnog sedmičnika “STAV” „STAV I SANDŽAČKI MEDIJI DANAS“ u BNV-u.
 3. septembar – Svečani prijem za hadžije u BNV-u, ovo je bio prvi prijem koji će se tradicionalno nastaviti za hadžije nakon obavljenog Hadždža.

 

OKTOBAR

 1. oktobar / Bošnjačko nacionalno vijeće je oštro osudilo ubistvo Fahrudina Skarepa u Tutinu nakon čega je tražilo izvinjenje porodici od ministra policije.
 2. oktobar – Predsjednik Republike Turske posjetio Bošnjačko nacionalno vijeće i obratio se prisutnima, nakon čega je nastavio razgovor sa predsjednikom Bošnjačkog nacionalnog vijeća
 3. oktobar – Vijeće izrazilo žaljenje povodom preseljenja Šemsudina Kučevića, predsjednika opštine Tutin.

 

20.-22.oktobra – Održan je međunarodni naučni skup „Društveno-politički, pravni i historijski značaj Sjeničke konferencije“, u okviru obilježavanja 100. godišnjice od Sjeničke konferencije

 Svečano otvaranje skupa održalo se u Domu kulture u Sjenici. Uvodno predavanje na temu „Bošnjaci danas“, održao je akademik prof. dr. Ferid Muhić, nakon čega je i promovisana njegova knjiga „Islamski identitet Evrope“. Nakon predavanja i promocije otvorena je likovna izložba “Sjenica 2017”. na kojoj se predstavilo više sandžačkih umjetnika.

 1. oktobar – BNV je priredilo Posebnu sjednicu Vijeća – povodom obilježavanja

 

Dana samoopredjeljenja

 1. oktobar – Udruženje Bošnjaka Vojvodine u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture “Preporod” organizovali su “VEČE BOŠNJAČKE KULTURE I TRADICIJE” u Subotici, pod pokroviteljstvom Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
 2. oktobar – Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr Sulejman Ugljanin razgovarao je u Beogradu sa ministrom državne uprave i samouprave, Brankom Ružićem o pitanjima od značaja za položaj Bošnjaka u Republici Srbiji.

 

NOVEMBAR

 1. novembar – delegacija misije Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) predvođena zamjenikom šefa misije, gospodinom Džozefom Melotom, posjetila Bošnjačko nacionalno vijeće. Tema razogovora je bila tadašnja aktuelna situacija u Sandžaku kao i upoznavanje gostiju sa radom Vijeća.
 2. novembar – Posjeta delegacije VKBI BiH: sastanak i tribina u BNV-u – Posjetom je najavljeno potpisivanje sporazuma o saradnji bošnjačkin nacionalnih institucija – Javna tribina na temu „Uloga bošnjačkih nacionalnih vijeća u kontekstu regionalne saradnje Bošnjaka“
 3. novembar – AUTOPUT SARAJEVO – BEOGRAD TREBA PROĆI KROZ GORAŽDE – je stav predsjednika Vijeća koji je izrazio na sastanku održanom u Gorazdu povodom ove teme.
 4. novambar – POČELO OBILJEŽAVANJE DANA SANDŽAKA U OKVIRU ČEGA novembra 1943. formiran ZAVNOS -12:00 – Svečana sjednica Skupštine opštine Pljevlja ( Dom Vojske)
 5. novambar – Posjeta predstavnika opštine Ilidža, BiH BNV-u
 6. novembar – DAN SANDŽAKA: Svečana sjednica Vijeća u BNV-u
 7. novembar – DAN SANDŽAKA: Promocija knjige „Katarza“ Šerifa Šabovića u BNV-u
 8. novembar – DAN SANDŽAKA: Sandžački književni susreti – SAKS 2017 u BNV-u
 9. novembar – DAN SANDŽAKA: Dodjela nagrade “Pero Ćamila Sijarića” u BNV-u 22. novembar – DAN SANDŽAKA: Dodjela priznanja povodom Dana Sandžaka i godišnjice izviđačkog kluba „Sandžak“ u Kulturnom Centru
 10. novembar – DAN SANDŽAKA: Promocija knjige “Tarih”, autora Safeta Hadrovića Vrbičkog u BNV-u – to je ujedno i posljednji događaj upriličen povodom Dana Sandžaka.

 

 

Tih dana je bilo i posjeta kao i sastanaka:

 1. novembar – Posjeta predstavnike Opštine iz Vareša BiH u BNV-u
 2. novembar – Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, pozdravilo je odluku Haškog tribunala kojom je Ratko Mladić osuđen za genocid i druge zločine, kao potvrdu činjenice da je pravda spora ali ipak dostižna.
 3. novembar – Posjeta predsjednika Turske Izviđačke Federacije Hasana Subašija Bošnjačkom nacionalnom vijeću, tokom posjete govorilo se o odgoju mladih ljudi kroz izviđačke aktvnosti, ali se govorilo i o aktivizmu sandžačkih mladih ljudi u izviđaštvu.
 4. novembar – UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA organizovalo Svečani skup u Sarajevu povodom 20. novembra – Dana Sandžaka.

 

DECEMBAR

 1. decembar – POČELA Redovna mjesečna konferencija BNV i druženje sa novinarima i predstavnicima NVO
 2. decembar – SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE I BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA. Sporazum su potpisali predsjednik Vijeća, dr. Sueljman Ugljanin i premijer Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emir Oković. Vijeće i Bosansko – podrinjski kanton Goražde, ovim sporazumom se obavezuju na unapređenje i podsticanje odnosa na područjima od zajedničkog interesa, kao i na razvijanje plana za očuvanje bošnjačkog nacionalnog identiteta i poboljšanje sveukupnog položaja Bošnjaka uz saradnju u drugim oblastima od značaja za Bošnjake i potpisnike sporazuma.
 3. decembar – Zajedničko potpisivanje, Protokola o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća, u prostorijama VKBI.
 4. decembar – Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin boravio je u zvaničnoj posjeti Republici Turskoj i tom prilikom se u Ankari sastao sa predsjednikom Vijeća za visoko obrazovanje (Yükseköğretim Kurulu – YÖK) prof. dr. M. A. Yekta Saraçom i predsjednikom Direkcije za turske i bratske narode izvan Turske (YTB) Mehmetom Köseom.

 

Prezentacija sa slikama:

Bošnjačko nacionalno vijeće u 2017.