Džudžević pozvao ministra Jovanovića da učenicima Gimnazije omogući nastavu na bosanskom

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uputio je pismo Tomislavu Jovanoviću, ministru prosvjete nauke i tehnolškog razvoja u kojem se kaže:

“Poštovani ministre Jovanović,

Pozivam Vas da do kraja nedjelje posjetite Novi Pazar i Gimnaziju u Novom Pazaru i da učenicima prvog razreda omogućite nastavu na svom maternjem bosanskom jeziku u ovoj elitnoj sandžačkoj srednjoj školi, u skladu sa zakonom i voljom roditelja, čime bi ona nakon punih 100 godina postala multietnička obrazovno-vaspitna ustanova.

Učenici prvog razreda novopazarske Gimnazije od 7.decembra 2013.godine odbijaju da prisustvuju nastavi, jer im direktor te obrazovne ustanove Zoran Milosavljević nije obezbijedio nastavu na maternjem jeziku, iako su se njihovi roditelji u sprovedenoj anketi opredijelili za nastavu na bosanskom jeziku. Na međunarodni dan ljudskih prava – 10.decembar 2013.godine predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i roditelji učenika posjetili su učenike u dvorištu novopazarske Gimnazije i zamolili ih da se vrate u školske klupe i na pasivan način nastave protest, što su oni i učinili.

Roditelji učenika prvog razreda Novopazarske gimnazije, koji su se u anketi sprovedenoj u periodu od 01. aprila do 01. septembra 2013. godine izjasnili da žele da njihova djeca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku podnijeli su  Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, krivične prijave protiv Zorana Milosavljevića, direktora Gimnazije u Novom Pazaru, jer je nevršenjem svoje službene dužnosti teže povrijedio pravo učenika da pohađaju nastavu na maternjem jeziku.

U periodu od februara mjeseca do početka oktobra mjeseca 2013. godine Bošnjačko nacionalno vijeće/Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji je preduzelo niz mjera kako bi od 02. septembra 2013. godine u Novom Pazaru, Tutinu, Prijepolju i Sjenici otpočela nastava na bosanskom jeziku za učenike čiji su se roditelji izjasnili da žele da pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Aprila mjeseca 2013. godine je sprovedena  anketa u svim osnovnim školama u Novom Pazaru za učenike  osmog  razreda i podijeljeni su anketni listići na kojima su se roditelji izjašnjavali o modelu nastave na kome će njihova djeca pohađati nastavu.

Anketni listići su predavati prilikom upisa u srednju školu zajedno sa svom neophodnom dokumentacijom za upis u srednju školu, što ujedno predstavlja zahtjev roditelja da njegovo dijete pohađa nastavu na bosanskom jeziku.

Ustavom Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 83/06) regulisano je da „Republika Srbija štiti prava nacionalnih manjina“, kao i, posebno, da „država jemči posebnu zaštitu nacionalnim manjinama radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog nacionalnog identiteta“. Posebno, članom 79. Ustava, pripadnicima nacionalnih manjina se, između ostalog, garantuje i pravo na „izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i vjerske posebnosti“, kao i na „korišćenje svog jezika i pisma“, te „školovanje na svom jeziku u državnim ustanovama“.

Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni glasnik SRJ“, br. 11/2002), regulisano je da „pripadnici manjina imaju pravo na vaspitanje i obrazovanje na svom jeziku u institucijama predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja“ (čl. 13. st. 1. Zakona).

Čl. 9. st. 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), utvrđeno je da se „za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na maternjem jeziku”.

Čl. 12. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS”, br. 55/2013) propisano je, stavom 2, da se „za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje i na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, ako se prilikom upisa u prvi razred za to opredijeli najmanje 15 učenika“. Stavom 3. istog člana propisano je da „škola može da ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, u skladu sa zakonom“. Članom 87. stav 5. Zakona, propisano je da „kada se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje i na jeziku nacionalne manjine, evidencija se vodi i na jeziku i pismu te nacionalne manjine“.

U svrhu pripreme za obrazovno-vaspitni rad na bosanskom jeziku od početka 2013/2014. školske godine, u tri predškolske ustavove, tri osnovne škole i tri gimnazije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, od 21. 02. 2013. godine do kraja školske godine 2012./2013., organizovana je pripremna nastava na bosanskom jeziku odobrena od strane  Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja  (Rješenje broj 601-00-00018/2013-06 od 11. 02. 2013. godine).

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo je rješenjem 650-02-247/2013-06 uvoz i upotrebu četiri udžbenika iz Bosne i Hercegovine  u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Također, rješenjem broj 650-02-135/2013-06, Ministarstvo prosvjete   odobrilo je  izdavanje i upotrebu Čitanke za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Rješenjem 650-02-132/2013-06 odobrena je Historija za 1. razred gimnazije, rješenjem 650-02-130/2013-06 Gegrafija za 1. razred gimnazije i rješenjem 650-02-133/2013-06 Matematika sa zbirkom zadataka za 1. razred gimnazije, sva tri udžbenika u izdanju Izdavačke kuće Klett.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i drugi nadležni organi su, u toku 2012. i 2013. godine, donijeli potrebna akta o početku sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji počev od školske 2013/2014. godine, u skladu sa zakonom, i to: „Pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom programu za gimnaziju – Bosanski jezik i književnost“ za prvi razred svih smjerova gimnazije na strani 175-177 (svi pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku“, broj 4/13, od 15. maja 2013. godine). Istovremeno, objavljeni su i „Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu udžbenika“ („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 4/13) za predmet Bosanski jezik, čitanka za 1. i 5. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 1. razred gimnazije („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 13/2013).

Također je i usvojen Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika koji mogu da predaju bosanski jezik i književnost u gimnazijama (Sl.gl.-Prosvetni Glasnik broj 15/2013 od 30. avgusta 2013).

Vlada Republike Srbije, na sjednici održanoj 1. novembra 2013. godine, na Vaš zahtjev usvojila je zaključak o prihvatanju “Izvještaja sa prijedlogom mjera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji”, te i uprkos tome nastava bosanskom jeziku nije počela u Gimnaziji Novi Pazar i Gimnaziji “ Jezdimir Lović” iz Sjenice, te ni u jednoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi u Prijepolju.

Gimnazija u Tutinu i Ekonomsko-trgovinska škola u Novom Pazaru  od 2. septembra 2013. godine počele su sa nastavom na bosanskom jeziku

Roditelji učenika prvog razreda Gimnazije Novi Pazar i Gimnazije “Jezdimir Lović” iz Sjenice podnijeli su krivične prijave protiv direktora Zorana Milosavljevića i Murata Baždarevića zato što su  nevršenjem svoje službene dužnosti teže povrijedili pravo učenika prvog razreda Gimnazije Novi Pazar i Gimnazije „ Jezdimir Lović“ iz Sjenice, da pohađaju nastavu na maternjem jeziku na taj način što su od 02. septembra 2013. godine, suprotno propisima o upotrebi jezika i pisma manjinskih nacionalnih zajednica uskratili da pri ostvarivanju svog prava na obrazovanje na maternjem jeziku koriste svoj jezik i pismo jer nisu u skladu sa zakonom organizovali nastavu na bosanskom jeziku i pored toga što su se roditelji izjasnili u anketi sprovedenoj u periodu od 01. aprila do 01. septembra, da kao pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice žele da nihova djeca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

Iskreno se nadam da ćete uzeti u obzir činjenicu da učenici novopazarske Gimnazije danima protestuju tako što ignorišu nastavu u toj obrazovnoj ustanovi, te da ćete reagovati i riješiti ovaj problem, na taj način što ćete hitno posjetiti Novi Pazar i Gimnaziju u Novom Pazaru.”, navodi se u pismu predsjednika Džudževića.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.