MANJINE U SRBIJI JEDINSTVENE U ZAŠTITI SVOJIH PRAVA

Na jučerašnjoj sjednici Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Srbije, predstavnici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina nastupili su sa zajedničkim stavovima i jedinstveno.

U ime svih manjina na sjednici je govorio predsjedavajući Koordinacije nacionalnih vijeća, dr. Sulejman Ugljanin i zatražio odlaganje tačaka dnevnog reda koje su se odnosile na Nacrt Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Nacrt Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina kao i Prijedlog prioritetne oblasti finansiranja za 2017. godinu iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Odlaganje pomenutih tačaka do sljedeće sjednice Savjeta je zatraženo jer se nisu stekli uslovi za njihovo razmatranje i usvajanje.

Predsjedavajuća Savjeta za manjine, ministarka Ana Brnabić je odbila izmjene dnevnog reda, negirala postojanje Koordinacije te pravo predsjedavajućeg Koordinacije da govori u ime svih nacionalnih vijeća.

U raspravu su se uključili predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Sarić Lukendić i predsjednik Albanskog nacionalnog vijeća, Jonuz Musliu i pozvali ministarku da uvaži prijedlog manjina za izmjene dnevnog reda i taj prijedlog manjina stavi na glasanje, što je ministarka Brnabić kategorički odbila.

Nakon toga, predsjedavajuća Brnabić je pozvala prisutne da se izjasne o njenom dnevnom redu koji nije imao predložene izmjene manjina, što su predsjednici nacionalnih vijeća odbili. 

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, gospođa Brnabić je prekinula sjednicu Savjeta za manjine Vlade Republike Srbije i odložila je do daljnjeg, ne određujući vrijeme kada će ista biti održana.

Nacionalna vijeća pojedinačno i Koordinacija kao kolektivni organ žele da budu tretirani kao legitiman i referentan partner, a ne kao objekt.

Nacionalne manjine su reprezentativan subjekt, i kao nacionalna vijeća i kao Koordinacija, a u ukupnoj populaciji Srbije čine 17% stanovništva.

 

 

 

Zahtjev za odlaganje rasprave o pojedinim tačkama dnevnog reda sjednice Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine zakazane za 16. decembar 2016. godine

 

Mi, predsjednici/predstavnici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina tražimo da se sljedeće tačke predloženog dnevnog reda sjednice Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, zakazane za 16. decembar 2016. godine,  skinu i to:

  1. rasprava i odlučivanje o Izvještaju o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina;
  2. rasprava i odlučivanje o Nacrtu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina;
  3. rasprava i odlučivanje o prijedlogu prioritetne oblasti finansiranja za 2017. godinu iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Također, predlažemo da se rasprava i odlučivanje po ovim tačkama dnevnog reda odloži za narednu sjednicu Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, kada se steknu uslovi za razmatranje i odlučivanje o predmetnim pitanjima.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

a) Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 Nacrt Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina pokazuje da Akcioni plan nije odraz realnih potreba i problema  nacionalnih manjina te da isti ne nudi adekvatne mehanizme za njihovo rješavanje. Predmetni izvještaj jasno prikazuje nedostatke Akcionog plana i reflektuje nedovoljno definisan položaj nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, koji u cijelom procesu nemaju ulogu pravog partnera za rješavanje brojnih problema koje imaju nacionalne manjine u ostvarivanju svojih prava u Republici Srbiji. Iako je Akcioni plan usvojen od strane Vlade Republike Srbije 3. marta 2016. godine, ovaj izvještaj, na više mjesta navodi podatke i aktivnosti koji se odnose na period prije njegovog usvajanja i koji po prirodi stvari mogu biti jedino dio nekog opisa trenutnog stanja. Izvještaju takođe nedostaju mjerljivi pokazatelji i kvalitativna analiza dobijenih podataka o realizaciji ciljeva, što ograničava mogućnost za praćenje napretka u ostvarivanju osnovnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Sama činjenica da nacionalna vijeća nacionalnih manjina nisu partneri u najvećem broju aktivnosti ovog Akcionog plana  govori da su u procesu izrade i implementacije ovog strateškog dokumenta tretirani samo kao objekat a ne kao ravnopravan partner. Kancelarija za ljudska i manjinska prava je za 15. decembar 2016. godine zakazala prvu obuku za izvještavanje o sprovođenju Akcionog plana za predstavnike nacionalnih vijeća u Beogradu, dok će se na sjednici Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine zakazanoj za 16. decembar 2016. godine razmatrati taj isti Izvještaj, što je samo po sebi apsurdno. Na ovaj način nacionalna vijeća se dovode pred svršen čin jer njihovi predstavnici nisu blagovremeno pripremljeni i obučeni za izvještavanje o jednom tako važnom dokumentu, pa se shodno tome taj Izvještaj ne bi mogao ni razmatrati na sjednici Savjeta zakazanoj za 16. decembar 2016. godine.

 

b) Nacrt Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

 Uvidom u nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je nacionalnim vijećima nacionalnih manjina dostavljen od strane ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, utvrđeno je da se nisu stekli uslovi da se isti u predloženoj formi i obliku uputi u proceduru za donošenje. Zakonom o narodnoj skupštini (član 8. stav 2.) propisano je da su nadležni organi dužni da pri izradi prijedloga zakona i drugih akata, koje donosi Narodna skupština, primjenjuju Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Članom 47. st. 2 Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010), propisano je da „Ako se više od polovine članova osnovnog propisa menja, odnosno dopunjuje, treba doneti novi propis“.

Predloženim nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina mijenja se odnosno dopunjuje se 20 članova trenutno važećeg zakona, dodaje se novih 6 članova, dok važeći zakon koji je predmet izmjena i dopuna ukupno ima 25 članova.

Također, nije moguće izjašnjavati se o predmetnoj tački dnevnog reda jer je javna rasprava po nacrtu navedenog zakona u toku te s tim u vezi nije moguće izjašnjavati se o istom prije okončanja javne rasprave jer postoji mogućnost da se određene norme tijekom javne rasprave izmijene u odnosu na tekst nacrta zakona koji je dostavljen nacionalnih vijećima nacionalnih manjina.

Shodno tome stekli su se uslovi da se savjet Republike Srbije za nacionalne manjine o istom ne izjašnjava na sjednici zakazanoj za 16. decembar 2016. godine.

 

c) Prijedlog prioritetne oblasti finansiranja za 2017. godinu iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

 Koordinacija nacionalnih vijeća nacionalnih manjina ni nacionalna vijeća pojedinačno nisu dobili materijal po ovoj tački dnevnog reda, odnosno prijedlog prioritetne oblasti finansiranja za 2017. godinu iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Koordinacija ni nacionalna vijeća nacionalnih manjina također nisu zvanično upoznata o iznosu sredstava opredijeljenih za Budžetski fond za nacionalne manjine. Koordinacija nacionalnih vijeća nacionalnih manjina na sjednici održanoj 13. jula 2016. godine u Novom Pazaru usvojila je zaključke kojima se između ostalog traži da se Budžetski fond za nacionalne manjine uspostavi kao posebno pravno lice sa raspoloživim sredstvima u iznosu od 0,05% poreskih prihoda budžeta Republike Srbije.

Sredstva bi se koristila za finansiranje i sufinansiranje projekata nacionalnih manjina u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, kao i u drugim oblastima od značaja za unapređenja položaja nacionalnih manjina, očuvanja tradicije, identiteta i posebnosti nacionalnih manjina, sve u cilju njihovog opšteg razvoja.

Predmetni zaključak je dostavljen Vladi Republike Srbije i nadležnom ministarstvu, do danas odgovor nije dobijen.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno kao i dogovor nacionalnih vijeća nacionalnih manjina postignut na sjednici Koordinacije koja je održana 14. decembra 2016. godine u Beogradu, tražimo da se rasprava i odlučivanje po gore navedenim tačkama dnevnog reda odloži za narednu sjednicu Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine odnosno dok se ne steknu uslovi i obezbijede odgovarajući materijali za odlučivanje o istim.

 Ujedno Vas obavještavamo da će predsjedavajući Koordinacije, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin, nastupati u ime svih nacionalnih vijeća nacionalnih manjina na sjednici Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine koja je zakazana za 16. decembar 2016. godine u Beogradu.

 

U Beogradu, 16. decembra 2016. godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.