Potpredsjednici

Vijeće ima četiri potpredsjednika.
Potpredsjednici Vijeća biraju se iz reda članova Vijeća, javnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća.
Aktom o izboru, potpredsjednici Vijeća se zadužuju za jednu ili više oblasti iz djelokruga rada Vijeća.
Potpredsjednike Vijeća bira Vijeće, u postupku predviđenim Poslovnikom o radu Vijeća.

Za potpredsjednike Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabrani su:

1. Muhedin Fijuljanin, iz Sjenice, po zanimalju diplomirani politikolog;
Zadužen za saradnju sa državnim organima i lokalnim samoupravama

U okviru svog zaduženja, potpredsjednik Vijeća zadužen saradnju sa državnim organima i lokalnim samoupravama, baviće se zaštitom interesa Bošnjaka u odnosu sa državnim organima i lokalnim samoupravama, donošenje posebnih odluka u opštinama gde je u službenoj upotrebi bosanski jezik i pismo, uspostavljanje mehanizma nadzora i inspekcijske kontrole u ostvarivanju prava Bošnjaka u svakodnevnom životu u oblastima predviđenim zakonom i međunarodnim standardima, organizovanje edukacije stanovništva i dizanja svijesti u pogledu manjinskih prava, adekvatna zastupljenost Bošnjaka u državnim organima i službama, srazmerno sastavu stanovništva, stvaranju pozitivnog socioekonomskog i bezbjednosno ambijenta u sredinama gdje žive Bošnjaci, kao i drugim poslovima i zadacima kojim ga zaduži Vijeće i predsjednik Vijeća; ovlašćen da koordinira implementaciju prava iz oblasti kulture;

2. Esad Džudžo, iz Tutina, po zanimanju diplomirani sociolog;
Zadužen za saradnju sa Nacionalnim vijećima nacionalnih manjina u Republici Srbiji

U okviru svog zaduženja, potpredsjednik Vijeća zadužen za saradnju sa nacionalnim vijećima drugih manjinskih naroda u Srbiji, baviće se zakonodavnim okvirima, međunarodno-pravnim dokumentima, koordinacijom aktivnosti od zajedničkog interesa za rješavanje manjinskog pitanja u Srbiji u smislu ustavnih i zakonskih rješenja, izrada akcionog plana za rješavanje bošnjačkog pitanja u okviru poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa EU, kao i drugim poslovima i zadacima kojim ga zaduži Vijeće i predsjednik Vijeća; ovlašćen da koordinira implementaciju prava iz oblasti obrazovanje na bosanskom jeziku;

3. Prof.dr. Redžep Škrijelj, iz Novog Pazara, po zanimanju univerzitetski profesor;
Zadužen za saradnju sa bošnjačkim institucijama u zemlji i dijaspori

U okviru svog zaduženja, potpredsjednik Vijeća zadužen saradnju sa bošnjačkim institucijama u zemlji i dijaspori, baviće se ustanovljavanjem i uspostavljanjem klubova Bošnjaka u dijaspori u skladu sa mogućnostima Vijeća, odnosno usaglašavanjem normativnih akata sa aktima i mogućnostima Vijeća, uspostavljanjem principa uzajamne saradnje i komunikacije Vijeća sa klubovima Bošnjaka u dijaspori, planiranje odnosno predlaganje plana i programa kalendara aktivnosti za očuvanje identiteta bošnjačke dijaspore i njihovog potomstva uključujući i obrazovanje na maternjem jeziku, kao i drugim poslovima i zadacima kojim ga zaduži Vijeće i predsjednik Vijeća; ovlašćen da koordinira implementaciju prava iz oblasti informisanja na bosanskom jeziku;

4. Vasvija Gusinac, iz Novog Pazara, po zanimanju profesor engleskog jezika;
Zadužena za praćenje ustavno – pravnog položaja Bošnjaka i ostvarivanje osnovnih ljudskih i manjinskih prava Bošnjaka u Republici Srbiji.

U okviru svog zaduženja, potpredsjednik Vijeća zadužen za praćenje ustavno-pravnog položaja Bošnjaka i ostvarivanje osnovnih ljudskih i manjinskih prava Bošnjaka u Republici Srbiji, baviće se obezbijeđivanjem ustavnih i zakonskih okvira za uspostavljanje trajnih mehanizama za zaštitu vitalnih individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u skladu sa evropskim standardima i evropskim zakonodavstvom, počev od rješavanja pitanja nestalih, otetih (masovnih otmica), ubistava, granatiranja Kukurovića, paljenja bošnjačkih sela i naselja – organizovanog državnog terora od 1990 do 2000. godine nad Bošnjacima u Sandžaku, kao i drugim poslovima i zadacima kojim ga zaduži Vijeće i predsjednik Vijeća; Ovlašćen da koordinira implementaciju prava iz oblasti službene upotrebe bosanskog jezika i pisma;

jpg 16x16 – Rjesenje o izboru potpredsjednika BNV (jpg 1.400kB)