Predsjednik

Sulejman Ugljanin biografija

Dr. Sulejman Ugljanin rođen je 20. novembra 1953. godine u Bošnjačkoj mahali u Kosovskoj Mitrovici, od oca Murata i majke Vehibe, peti po redu od ukupno sedmoro djece.

Oženjen je Mersijom (Čapric). Ima četvoro djece, tri kčerke i sina.

Doktor je stomatologije i specijalista stomatološke protetike.

Osnovnu školu završio je u Kosovskoj Mitrovici, a srednju zubotehničku školu u Prištini. Pet godina stomatološkog fakulteta i tri godine specijalizacije stomatološke protetike završio je u Sarajevu. Postdiplomske studije prekinuo je u četvrtom semestru zbog početka rata u BIH, aprila 1992. godine.

U Medicinskom centru u Novom Pazaru radio je kao stomatolog dvanaest godina i bavio se naučno istraživačkim radom.

Od početka jugoslovenske krize svoj rad posvećuje zaštiti ljudskih, građanskih i nacionalnih prava Bošnjaka i izgradnji demokratije na prostoru bivše Jugoslavije.

Aktivno se bavio sportom od 1969. do 1979. godine.

Politički rad:

 • Član Izvršnog odbora SDA od njenog osnivanja u Sarajevu 26. maja 1990. godine;
 • Predsjednik SDA Sandžaka od 29. jula 1990. godine;
 • Na izborima za predsjednika Srbije decembra 1990. godine dobio 109.500 glasova (četvrto mjesto od 33 kandidata);
 • Predsjednik BNV Sandžaka od 11. maja 1991. godine;
 • Potpredsjednik SDA za bivšu Jugoslaviju (izabran na Kongresu SDA u Sarajevu 30.11.1991. godine);
 • Dana 29. jula 1995. godine na Skupštini SDA Sandžaka ponovo izabran za njenog predsjednika;
 • Na Skupštini BNV Sandžaka ponovo izabran, 10.05.1998. godine, za predsjednika Vijeća za naredni petogodišnji mandat,
 • Na novembarskim izborima 1996. godine u SRJ izabran za saveznog poslanika u Vijeću građana Savezne Skupštine SRJ ispred Koalicije “Lista za Sandžak dr. Sulejman Ugljanin”.

Od 1991. godine aktivno je učestvovao na velikom broju međunarodnih foruma koji su se bavili rješavanjem jugoslovenske krize, i to:

 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji o manjinama 1991. godine;
 • Govor u Evropskom parlamentu na Komisiji za jugoistočnu Evropu septembra 1991. godine;
 • Učešće na Mirovnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Hagu-Holandija, septembra, oktobra i novembra 1991. godine;
 • Prisustvovao zasijedanju KEBS-a u Helsinkiju 29. juna 1992. godine, kada je donijeta odluka o upućivanju Misije KEBS-a za Sandžak, Kosovo i Vojvodinu;
 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Londonu 26-28. avgusta 1992. godine;
 • Učešće u radu Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Ženevi, tokom 1992, 1993. i 1994. godine;
 • Učešće na Samitu lidera OIC u Kazablanci – Maroko, 12-15. decembra 1994. godine;
 • Učešće na Osmom samitu OIC-a u Teheranu, 9-11. decembra 1997. godine;
 • Učešće u radu Generalne Skupštine UNP-a u Hagu-Holandija, 20-26. januara 1995. godine i govor na Konferenciji o sprečavanju konflikta;
 • Govor u Evropskom parlamentu, Brisel-Belgija 24. maja 1995. godine.

Od 14. 09. 1993. godine do 30. 09. 1996. godine proveo je u egzilu, jer su mu vlasti u Beogradu spriječile povratak u zemlju, izdavanjem potjernice protiv njega dok se, u vrijeme diplomatske aktivnosti, u okviru Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji nalazio u Ženevi.

Nakon što mu je Odbor za mandatsko-imunitetska pitanja Savezne Skupštine SRJ oduzeo poslanički imunitet, 11. 07. 1997. godine, otpočet je montirani politički proces protiv dr. Sulejmana Ugljanina u kojem se, kao predsjednik BNV Sandžaka i predsjednik SDA Sandžaka, neosnovano optužuje za secesiju i neprijateljsku djelatnost. Proces je obustavljen 2009. godine.

Na direktnim izborima, septembra 2004. godine, izabran je za predsjednika opštine Novi Pazar. Za vrijeme obavljanja dužnosti predsjednika opštine Novi Pazar imao je velike uspjehe. Tokom njegovog mandata opština je dobila status grada, Novi Pazar je dobio Državni univerzitet, poboljšana je putna infrastruktura.

2008. godine je izabran za ministra u Vladi Srbije, gdje je formirao Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Na Parlamentarnim izborima održanim 16. marta 2014. godine izabran je za narodnog poslanika u Skupštini Srbije na bošnjačkoj manjinskoj listi „SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin“.

Nosioc je liste „Za bošnjačko jedinstvo“ koja je na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće 26. oktobra 2014. godine osvojila 19 mandata (od ukupno 35). Konstitutivnoj sjednici održanoj 17. novembra 2014. godine izabran je za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Predsjednik dr. Sulejman Ugljanin je dobitnik brojnih priznanja kako domaćih tako i stranih, između ostalog i:

 • Dobitnik je nagrade za doprinos promociji masovnog sporta,
 • Dobitnik plakete od TV Galaksije,
 • Uručena mu plaketa grada Sarajeva,
 • Plaketa opštine Svrljig, Merošina i Bosilegrad.

Nosilac je i priznanja za politički rad i opredjeljenje za politiku nenasilja nevladine organizacije UNPO gdje u izvještaju Generalne Skupštine, održane u Talinu u Estoniji 1997. godine, u okviru koje je održana Konferencija o nenasilju, između ostalog stoji:

“Najisprofilisaniji i najuspješniji pokreti nenasilja koji su urezani u naše pamćenje su svakako Indijski oslobodilački pokret i američki pokret za građanska prava. Zajednička osobina im je da su imali svoje jake, harizmatične i dosljedne lidere. Teško je i zamisliti uspjeh bilo kojeg od ova dva pokreta bez velikog udjela ličnih sposobnosti njihovoh lidera da galvaniziraju svoj narod i svjetsko javno mjenje u korist svog kursa posjedujući veliku snagu i disciplinu da istraju u korištenju metoda nenasilja. Oba njihova lidera, i Mahatma Gandi i Martin Luter King bili su izuzetne ličnosti, bez kojih ovi pokreti nikada ne bi postali efikasni. Savremeni primjeri takvih lidera su Dalaj Lama sa Tibeta, San Su Kui iz Burme, dr. Ibrahim Rugova sa Kosova, Mustafa Jamijev sa Krima, preminuli Ken Saro Viva vođa Ogona, te dr. Sulejman Ugljanin iz Sandžaka”.

—————————————————————

Dr. Sulejman Ugljanin was born on 27 November 1953 in Bosniak Mahala in Mitrovica, Kosovo.

He is married to Mersija Ugljanin (née Čaprić). He has four children, three daughters and a son.

He is a doctor of dentistry and a specialist in Prosthodontics.

He finished elementary school in Mitrovica, Kosovo and Dental high school in Pristina, Kosovo. In Sarajevo, he finished a five-year long Faculty of Dental Medicine and a three-year long specialization in Prosthodontics.

In April 1992, due to the beginning of war in Bosnia, he interrupted his postgraduate studies during the fourth semester.

He worked as a dentist for twelve years in the Medical Center in Novi Pazar where he also was engaged in scientific research.

Since the beginning of Yugoslav crisis, he dedicates his work to the protection of human, civil and national rights of Bosniaks and to the building of democracy in the former Yugoslavia.

He was actively engaged in sports from 1969 to 1979.

Political work:

 • Member of the Executive Board of SDA (Bosnian: Stranka demokratske akcije, English: Party of Democratic Action) since its founding in Sarajevo on 26 May 1990;
 • President of SDA of Sandzak since 29 July 1990;
 • In the Serbian presidential elections of 1990, he received 109,500 votes (fourth place out of 33 candidates);
 • President of the BNC of Sandzak (Bosnian: Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka, English: Bosniak National Council of Sandzak) since 11 May 1991;
 • Vice-President of the SDA for the former Yugoslavia (elected at the Congress of SDA in Sarajevo on 30 November 1991);
 • On 29 July 1995 he was re-elected as the President of SDA of Sandzak by the Assembly of SDA of Sandzak;
 • On 10 May 1998, The Assembly of BNC of Sandzak reelected him for the President of the Council, for the next five-year term
 • In the elections of November 1996, he was elected as a federal MP in the Council of Citizens of the Federal Assembly of the FRY in front of the Coalition “List for Sandzak dr. Sulejman Ugljanin”.

 

Since 1991, Sulejman Ugljanin has actively participated in many international forums that were dealing with resolvement of the Yugoslav crisis, including the following:

 • Participation at the International Conference on Minorities in 1991;
 • Speech in the European Parliament at the Commission for South Eastern Europe, September 1991;
 • Participation at the Peace Conference on the Former Yugoslavia in The Hague-The Netherlands, September, October and November 1991;
 • He attended the session of the CSCE (Conference on Security and Co-operation in Europe, former name for the OSCE) in Helsinki on 29 June 1992, when the decision to send a CSCE mission for Sandzak, Kosovo and Vojvodina was made;
 • Participation at the International Conference on the Former Yugoslavia in London 26 28 August 1992;
 • Participation in the work of the International Conference on the Former Yugoslavia in Geneva, during 1992, 1993 and 1994;
 • Participation at the OIC Summit of leaders in Casablanca – Morocco, 12-15 December 1994;
 • Participation at the 8th Summit of the OIC in Tehran, 9-11 December 1997;
 • Participation at the General Assembly of UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) held  in The Hague, Netherlands from  20th  to 26th  January 1995 and a speech at the Conference on conflict prevention;
 • Address in the European Parliament (Brussels, Belgium) on 24 May 1995.

 

The period from 14 September 1993 to 30 September 1996 he spent in exile due to the fact that authorities in Belgrade prevented his return to the country by issuing an arrest warrant against him during his diplomatic activity at the International Conference on the Former Yugoslavia in Geneva, Switzerland.

After the Committee for Mandate and Immunity Issues of the Federal Assembly of FRY stripped him of his parliamentary immunity on 11 July 1997, a staged political trial was initiated against dr. Sulejman Ugljanin, in which he was falsely charged with secession and hostile activity against the state, as the President of the BNC of Sandzak and the President of SDA of Sandzak. The trial was suspended in 2009.

On direct elections, in September 2004, dr. Sulejman Ugljanin was elected as the Mayor of Novi Pazar. He was quite successful during his duty as the Mayor of Novi Pazar. During his term, Municipality of Novi Pazar rose to the status of a city, State University was opened in Novi Pazar and there were improvements on the local road infrastructure.

In 2008 he was appointed as minister in the Serbian government, where he established the Office for Sustainable Development of Underdeveloped Regions.

In the parliamentary elections held on 16 March 2014 he was elected as MP in the Serbian Assembly from the Bosniak minority MP list “SDA of Sandzak – dr. Sulejman Ugljanin”.

In elections for the Bosniak National Council held on 26 October 2014, he headed the list “For Bosniak unity”, which won 19 seats (of 35 in total) in the Council.

On the constitutive session of the Bosniak National Council that was held on 17 November 2014, dr. Sulejman Ugljanin was elected as the President of the Council.

President dr. Sulejman Ugljanin won numerous domestic and foreign awards, including the following:

 • Award for contribution to the promotion of mass sports;
 • Plaque from TV Galaksija
 • Plaque of the City of Sarajevo
 • Plaques of Svrljig, Merošina and Bosilegrad municipalities

He also received the award for his political work and commitment to nonviolent policies from the nongovernmental organization UNPO. In the report of the UNPO General assembly that was held in Tallinn, Estonia in 1997, during which the Conference on nonviolence was also held, among other things also stands the following:

“The most high profile and successful nonviolent movements in recent memory, the Indian Independence Movement and the US Civil Rights Movement, had in common strong, charismatic and committed leaders. It is difficult to consider the success of either movement without attributing it in large part to the ability of these leaders to galvanise their people and world opinion in favor of their cause, and to have the strength and discipline to adhere strictly to nonviolent means. Both Mahatma Gandhi and the Reverend Martin Luther King Jr. were exceptional individuals, without whom these movements might never have been effective. Contemporary examples of such leaders include His Holiness the Dalai Lama of Tibet, Daw Aung San Suu Kyi of Burma, Dr. Ibrahim Rugova of Kosova, Mr. Mustafa Jemilyev of Crimean Tatars, the late Ken Saro-Wiwa of the Ogoni and Dr. Sulejman Ugljanin of Sanjak.”

—————————————–

Predsjednik Vijeća

1) predstavlja i zastupa Vijeće;
2) utvrđuje i vodi generalnu politiku između dvije sjednice Vijeća;
3) usmjerava i usklađuje rad organa Vijeća;
4) predlaže plan rada Vijeća;
5) predlaže način rješavanja pitanja o kojima odlučuje Vijeće;
6) predlaže kandidate za potpredsjednike Vijeća;
7) predlaže kandidate za predsjednika, potpredsjednike i članove Izvršnog odbora Vijeća;
8) predlaže kandidata za sekretara Vijeća;
9) podnosi izvještaj o obavljanju povjerenih nadležnosti;
10) na prijedlog Izvršnog odbora donosi odluku o privremenom finansiranju;
11) potpisuje odluke Vijeća i zapisnik sa sjednice Vijeća;
12) odgovara za zakonitost u poslovanju Vijeća;
13) saziva i predsjedava sjednicama Vijeća;
14) predlaže dnevni red za sjednicu Vijeća;
15) vodi sjednicu Vijeća, daje i oduzima riječ, stara se o redu na sjednici, prekida sjednicu i izriče mjere u skladu sa Poslovnikom Vijeća;
16) predlaže vrijeme za raspravu, skidanje tačke sa dnevnog reda, zajedničku raspravu o više tačaka dnevnog reda na sjednici Vijeća;
17) poziva na glasanje i utvrđuje rezultate glasanja;
18) rukovodi radom Predsjedničkog savjeta;
19) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom i Statutom;
20) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika, kao i u slučaju posebnih potreba, predsjednik može ovlastiti potpredsjednika koji će ga zamjenjivati.

Predsjednik ima pravo obustaviti od primjene svaki akt Izvršnog odbora i odbora Vijeća ukoliko smatra da nisu u saglasnosti za zakonom i Statutom.