Senat Vijeća

VII SAVJETI VIJEĆA

Član 53.

Savjeti Vijeća su: Savjet visokih bošnjačkih zvaničnika legitimno izabranih predstavnika – Senat, Savjet za odnose sa vjerskim zajednicama i Predsjednički savjet.

Član 54.

Savjet visokih bošnjačkih zvaničnika i legitimno izabranih predstavnika – Senat (u daljem tekstu: Senat) predlaže Vijeću zauzimanje stavova, pokretanje inicijativa i preduzimanje mjera u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice;

Senat radi u stalnom i proširenom sastavu.

Stalni sastav Senata čine: članovi Vijeća-vijećnici, kandidati na izbornim listama za članove Vijeća – vijećnici, sekretar Vijeća, narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije izabrani sa bošnjačke manjinske izborne liste, predsjednici općina/gradonačelnici izabrani na prijedlog političke stranke bošnjačke nacionalne manjine i predsjednici skupština jedinica lokalne samouprave izabrani na prijedlog političke stranke bošnjačke nacionalne manjine.

Prošireni sastav Senata pored članova navedenih u stavu 3. ovog člana čine i svi odbornici u skupštinama jedinica lokalnih samouprava koji su izabrani sa izborne liste političke stranke bošnjačke nacionalne manjine.

Radom Senata rukovodi predsjednik Vijeća ili lice koje Vijeće izabere, većinom glasova prisutnih članova, na prijedlog predsjednika Vijeća.

Odluku o utvrđivanju stalnog i proširenog sastava Senata donosi Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća, većinom glasova prisutnih članova.

Ostala pitanja od značaja za rad Senata uredit će se posebnom odlukom Vijeća.