Zaštitnik građana po pritužbi predsjednika BNV uputio preporuke lokalnim samoupravama u Sandžaku

Postupajući po pritužbi predsjednika Bošnjačkog nacionalnog Vijeća Esada Džudževića, Zaštitnik građana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje i Priboj, utvrdio propuste u radu, i u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, uputio preporuke lokalnim vlastima ovih ovih opština radi njihovog otklanjanja.  

Opština Tutin je postupila po preporuci Zaštitnika građana, i dana 14. 03. 2013. godine dopisom br. 400-4/2013 obavijestila Vijeće da su joj odobrena sredstva za rad  na opštinskoj sjednici vijeća.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana je uputio sljedeće preporuke:

  1. Potrebno je da grad Novi Pazar, opštine Sjenica, Prijepolje i Priboj postupe u skladu sa članom 115. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i da izmjenom odluke o budžetu za 2013. godinu predvide sredstva za finansiranje djelatnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
  2. Da nadležni organ grada Novog Pazara, opština Sjenica, Prijepolje i Priboj  donese odluku na osnovu koje će sredstva obezbijeđena u budžetu jedinice lokalne samouprave biti raspoređena Bošnjačkom nacionalnom vijeću.
  3. Grad Novi Pazar i opštine Sjenica, Prijepolje i Priboj će u svom budućem radu obezbijediti da u zakonom predviđenom roku donesu odluku o podnetom zahtjevu i da, bez odlaganja, o donijetoj odluci pisanim putem obavijeste podnosioca zahtjeva.
  4. Grad Novi Pazar te opštine Sjenica, Prijepolje i Priboj obavijestit će Zaštitnika građana u roku od 60 dana od dana prijema preporuke o postupanju ili razlozima nepostupanja po preporuci, odnosno o radnjama koje su preduzete da bi se obezbijedila dosljedna primjena odredaba Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina.

U preporuci koju je zamjenik zaštitnika građana, dr. Goran Bašić, dostavio Vijeću utvrđeno je da su grad Novi Pazar i opštine Sjenica, Tutin, Prijepolje i Priboj načinili propust u radu jer odlukom o budžetu lokalne samouprave nisu obezbijedili sredstva za finansiranje djelatnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u skladu sa članom 114. i 115., Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Naime, Zakon, na jasan i nedvosmislen način, propisuje da se sredstva za finansiranje rada nacionalnih Vijeća obezbjeđuju iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta jedninice lokalne samouprave, donacija i ostalih prihoda.

Kršeći Zakon i načela dobre uprave grad Novi Pazar i opštine Sjenica, Prijepolje i Priboj načinili su propuste u radu na štetu prava Bošnjačkog nacionalnog vijeća, jer nisu postupili po zahtjevima za finansiranje djelatnosti, koji su podneti u 2011. godini i u 2012. godini, i nisu podnosioca zahtjeva obavijestili o razlozima nepostupanja.

Cijeneći navode i pritužbe i dostavljenu dokumentaciju, Zaštitnik građana je obavijestio grad Novi Pazar, te opštine Sjenica, Prijepolje i Priboj o pokretanju postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada i zatražio izjašnjenje u vezi navoda iz pritužbi.

Postupajući po zahtjevu, gradska uprava Novi Pazar obavijestila Zaštitnika građana da je nesporno da se Vijeće obraćalo gradu radi isplate novčanih sredstava, ali da na zahtjeve nije odgovarano iz tehničkih razloga. Objašnjenje tih razloga je, da Vijeće nije konstituisano u skladu sa Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, da zbog toga nema legitimitet i da se zahtjevima obraćaju dva nacionalna savjeta bošanjačke nacionalne manjine, koja oba sebe smatraju legitimnim predstavnicima. Postupajuci po zahtjevu, opština Sjenica je obavijestila Zaštitnika građana da su tačni navodi  pritužbe i da opština nije postupila po zahtjevu, jer organima opštine Sjenica nije jasan pravni status Vijeća. U odgovoru Zaštitnika građana na navode grada Novog Pazara i opštine Sjenica, ukazano je da odredbama člana 3. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina je uređeno da Ministarstvo nadležno za poslove ljudskih i manjinskih prava vodi registar nacionalnih savjeta, u kome je upisano Bošnjačko nacionalno vijeće, sa sjedištem u Novom Pazaru, ulica 28. novembara bb, čije je lice ovlašćeno da predstavlja i zastupa Vijeće upisan Esad Džudžević, u skladu sa članom 137. Stav 3. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Ovom odredbom je regulisano da nacionalni savjeti koji su izabrani pre stupanja na snagu ovog zakona, a čiji je mandat istekao, nastavljaju da rade do izbora, odnosno konstituisanja nacionalnog savjeta prema odredbama ovog zakona.

Nadležne službe opštine Prijepolje nisu postupile po zahtjevu, te su predstavnici kancelarije Zaštitnika građana zatražili sastanak sa predstavnicima opštine, koji je održan 18. januara 2013. godine. Na sastanku je potvrđeno da su tačni navodi iz pritužbe, ali da opština Prijepolje neće finansirati Vijeće jer smatra da je nelegitimno. Načelnica opštinske uprave se izvinila zbog propusta i izjavila da će Zaštitniku građana u što kraćem periodu uputiti odgovor. Međutim, izjašnjenje u vezi s navodima iz pritužbe nije dostavljeno do dana upućivanja preporuke Zaštitnika građana.

Postupajući po zahtjevu, opština Priboj je obavijestila Zaštitnika građana da je nesporna zakonska obaveza, ali da budžetom lokalne samouprave nisu planirana ni izdvajana sredstva sa namjenom finansiranja nacionalnih savjeta. Medjutim, nakon pokretanja postupka pred Zaštitnikom građana pokušano je da se nastali nesporazum razriješi i da postoji mogućnost finansiranja rada Vijeća u 2013. godini, što će biti realizovano nakon dobijanja traženih podataka od Vijeća. Vijeće je 12. februara 2013. godine dostavilo Zaštitniku građana kopiju zahtjeva, koja je upućena predsjedniku opštine Priboj 10. decembra 2012. godine. U telefonskom razgovoru koji je obavljen 20. marta 2013. godine, Zaštitnik građana je obaviješten da opština Priboj nije u međuvremenu otklonila propust.

Zaključak Zaštitnika građana je da su posljedice nepostupanja grada Novog Pazara, te opština Sjenica, Prijepolje i Priboj u skladu sa zakonom, kršenje prava Bošnjačkog nacionalnog vijeća i građana pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, posebno imajući u vidu da je zakonom uređeno da Nacionalna Vijeća tim sredstvima finansiraju i sufinansiraju rad ustanova, fondacija, privrednih društava, programa i projekata u oblasti obrazovanja, kulture, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine, koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta građana.

Načela vladavine prava i načela dobre uprave zahtijevaju od organa uprave da dosljedno primjenjuju zakone i postupaju i preduzimaju mjere u okviru svoje nadležnosti. Nevršenje poslova i radnji iz djelokruga, odnosno nadležnosti organa uprave je propust koji za neposredne i posredne posljedice po pravilu ima, i ovaj put je imao, stvaranje pravne nesigurnosti i ne ostvarivanje, odnosno povredu prava koja su garantovana zakonima.

Preporuke Zaštitnika građana lokalnim samoupravama u Sandžaku

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.