BNV uputilo opštinama Prijedlog teksta protokola o saradnji

Polazeći od Ustavom Republike Srbije zajamčenih prava pripadnika nacionalnih manjina, odredaba Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih domaćih i međunarodnih dokumenata o zaštiti ljudskih i manjinskih prava,

Opredijeljeni da udruženim naporima rade na rješavanju bitnih pitanja vezanih za poboljšanje položaja pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Gradu Novom Pazaru,

Smatrajući da zajedničkim djelovanjem i akcijom mogu doprinjeti efikasnijem i djelotvornijem ostvarenju prava i sloboda Bošnjaka u Republici Srbiji,

Riješeni da unapređuju i međusobno obogaćuju buduću saradnju i partnerske odnose, a u cilju daljeg napretka u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji,

BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI
i
GRAD NOVI PAZAR, OPŠTINA TUTIN, OPŠTINA SJENICA, OPŠTINA PRIBOJ, OPŠTINA PRIJPOLJE, OPŠTINA NOVA VAROŠ

zaključuju

PROTOKOL O SARADNJI

Član 1.

Cilj potpisivanja protokola je uspostavljanje saradnje u okviru implementacije Ustavom i zakonom zagarantovanih prava i sloboda pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, posebno na području Grada Novog Pazara.

Član 2.

Potpisnici Protokola izražavaju spremnost da zajednički definišu sistemska rješenja za podršku ostvarenju i unapređenju individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka na području Grada Novog Pazara radi poboljšanja njihovog položaja u različitim oblastima društvenog života.

Član 3.

Potpisinici će razvijati međusobnu saradnju u oblastima definisanim Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, i to u oblastima upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, informisanja i kulture.

Član 4.

U interesu efikasnijeg i djelotvornijeg ispunjenja Protokolom definisanog cilja, strane potpisnice će upotrijebiti sve zakonske mehanizme za potpuno ostvarenje prava bošnjačke nacionalne zajednice na:

– službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma,
– izražavanje, čuvanje, njegovanje, razvijanje, prenošenje i javno ispoljavanje nacionalne i etničke, kulturne, vjerske i jezičke posebnosti pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice,
– vaspitanje i obrazovanje na bosanskom jeziku pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u institucijama predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja,
– obavještavanje i informisanje na bosanskom jeziku, uključujući pravo na izražavanje, primanje, slanje i razmjenu informacija,
– slobodan izbor i upotrebu nacionalnih simbola i znamenja,
– obezbjeđenje djelotvornog učešća u odlučivanju o pitanjima posebnosti, u vlasti i u upravi,
– obezbjeđenje ravnopravnog učestvovanja u javnom životu i ravnopravnosti pri zapošljavanju u javnoj službi,
– obezbjeđenje ravnopravnosti u drugim oblastima, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Posebno, potpisnici Protokola će preduzeti sve neophodne zakonske mjere za zaštitu pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice od svakog oblika diskriminacije u ostvarivanju prava i sloboda i uspostavljanju instrumenata kojima se obezbjeđuju i štite posebna prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice na samoupravu u oblasti obrazovanja, upotrebe jezika, informisanja i kulture.

Član 6.

Grad Novi Pazar će, u granicama svojih mogućnosti, podstaći osnaženje kapaciteta bošnjačke nacionalne zajednice, podržati aktivnosti na planu ostvarenja njihovih nacionalnih prava i organizovanja nacionalnih manifestacija i drugih aktivnosti, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Organi lokalne samuprave grada Novog Pazara neće donositi pravne akte, niti preduzimati bilo kakve aktivnosti, radnje i mjere kojima bi se moglo dovesti u pitanje ili onemogućiti ostvarenje Ustavom, zakonom i međunarodnim dokumentima garantovanih prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji.

Član 8.

Potpisnici Protokola su uvjereni da potpunije ostvarenje prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice doprinosi sveukupnoj ekonomskoj i političkoj stabilnosti u Gradu Novom Pazaru i Republici Srbiji uopšte i približavanju naše zemlje Evropskoj uniji.

Član 9.

Protokol se zaključuje na neodređeno vrijeme.
Svaka strana može da otkaže važenje ovog Protokola uz otkazni rok od 3 mjeseca.
Sporna pitanja vezana za tumačenje i realizaciju ovog Protokola, biće rješavana dogovorno.

Član 10.

Izmjene i dopune Protokola može predložiti svaki potpisnik i obavezan je iste uputiti drugom potpisniku na odobrenje.
Ako se potpisnici ne dogovore o posebnom datumu, izmjene stupaju na snagu razmjenom obavještenja o prihvatanju izmjena.

Član 11.

Ovaj protokol je sačinjen je u Novom Pazaru, dana ______________ 2009. godine, u četiri primjeraka, dva na srpskom i dva na bosanskom jeziku.

Protokol stupa na snagu danom potpisivanja.

U Novom Pazaru,
2009. godine

Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji

Predsjednik Izvršnog odbora, Esad Džudžević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.