Zakoni i konvencije

Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma

Zakon o kulturi

Zakon o javnom iformisanju

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima

Zakon o zaštitiniku građana

Okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina