DOPIS PREDSJEDNIKA DR. SULEJMANA UGLJANINA ČEDOMIRU BACKOVIĆU

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin uputio je danas dopis gospodinu Čedomiru Backoviću, pomoćniku ministra pravde Republike Srbije i predsjedniku Radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava manjina.

U dopisu se kaže:

„Uvaženi g-dine Backoviću,

U vezi sa Vašim dopisom, br. 337-00-7/2016-06, od 19. 01. 2016. godine, a povodom protesta kojeg smo Vam uputili zbog Vašeg ignorisanja prijedloga Bošnjačkog nacionalnog vijeća u postupku izrade Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji (u nastavku teksta: Akcioni plan), ukazujemo Vam na sljedeće činjenice:

– Bošnjačko nacionalno vijeće ušlo je u proces izrade Akcionog plana s potpunim uvjerenjem u važnost ovog dokumenta za opstanak Bošnjaka i njihovu političku egzistenciju u Republici Srbiji i našom namjerom da u procesu daljih evropskih integracija Srbije da svoj maksimalan doprinos;

– Materijalni elementi Akcionog plana razmatrani su na sastanku Radne grupe, 30. jula 2015. godine. Na tom sastanku, prihvaćen je prijedlog predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća da se kao novi materijalni element uvrsti princip poštovanja Sandžaka kao geografske i historijske oblasti. Kao sadržaj materijalnih elemenata, takođe, na sastanku su podržani zahtjevi predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća u vezi sa izradom posebnog programa afirmativnih mjera za nacionalne zajednice koje su preživjele etničko čišćenje, organizovani teror, masovne otmice i zločine tokom devedesetih godina, kao i odgovarajući prijedlozi vezani za obrazovanje, kulturu, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma, ekonomski položaj pripadnika nacionalnih manjina i druge oblasti Akcionog plana. Iste formulacije, međutim, izbačene su iz nacrta Akcionog plana u materijalima za naredne sastanke Radne grupe, bez ikakvog obrazloženja;

– Bošnjačko nacionalno vijeće, dostavilo je, 4. novembra 2016. godine, u pisanoj formi, komentare i prijedloge na prvi nacrt Akcionog plana. Na sastanku Radne grupe, u Vršcu, 14-15. novembra 2015. godine, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća istakli su značaj tih prijedloga tražeći da se oni uvrste u tekst Akcionog plana. Uz obrazloženje predstavnika državnih organa da se proces izrade Akcionog plana može kretati isključivo u okviru postojećeg normativnog okvira, bez mogućnosti bilo kakve njegove izmjene, prijedlozi Bošnjačkog nacionalnog vijeća na istom sastanku su potpuno ignorisani bez davanja mogućnosti rasprave ili izjašnjavanja o njima. Upravo iz tog razloga, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, napustili su rad u Radnoj grupi, 23. novembra 2015. godine.

– Svi prijedlozi Bošnjačkog nacionalnog vijeća, iznošeni na sastancima i u pisanom obliku dostavljeni Radnoj grupi, apsolutno su utemeljeni na odredbama Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, kao polaznim osnovama za izradu Akcionog plana, i u osnovi podrazumjevaju implementaciju odgovarajućih odredbi ova dva međunarodna dokumenta;

– S obzirom na činjenicu da je pitanje ostvarivanja manjinskih prava veoma široko i dotiče se mnogih aspekata društvenog života, Bošnjačko nacionalno vijeće smatra neophodnim konkretizovanje određenih aktivnosti u smislu unapređenja (izmjena i/ili dopuna) postojećeg normativnog okvira koje bi doprinijelo poboljšanju položaja i stepena ostvarenosti manjinskih prava u Republici Srbiji, a time obezbijedilo i adekvatniju primjenu odgovarajućih međunarodnih standarda;

– Rješavanje ustavno-pravnog statusa historiijske regije Sandžak u kojoj tradicionalno žive Bošnjaci i statusa Bošnjaka kao autohtonog naroda u Republici Srbiji koji čini brojčano izraženiju manjinsku nacionalnu zajednicu, kao i rasvjetljavanje slučajeva masovnog kršenja ljudskih i manjinskih prava i zločina čije su žrtve bili Bošnjaci, te adekvatno kažnjavanje njihovih počinilaca, jedni su od prioriteta Bošnjačkog nacionalnog vijeća i oni, svakako, spadaju u elemente koji trebaju da budu obuhvaćeni Akcionim planom.

U skladu sa navedenim, još jednom tražimo od Vas da prijedloge Bošnjačkog nacionalnog vijeća, sa sjednice Vijeća od 30. novembra 2015. godine, koje smo Vam dostavili u pisanoj formi, uvrstite u tekst Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji i time doprinesete sveukupnom poboljšanju stanja manjina u Srbiji i procesu evropskih integracija naše zemlje.“

———————————————————————

MNISTRY OF JUSTICE

MR Cedomir Backovic, Assistant Minister and President of the Working group for drafting Action plan for realization of the rights of minorities

 

Dear, Mr. Backovic,

In regards to your letter, No. 337-00-7/2016-06, from January 19, 2016, that was a reaction on our letter of protest on ignoring proposals of the Bosniak National Council  in the process of drafting Action plan for realization of the rights of national minorities in Republic of Serbia (hereinafter referred to as Action plan), we would like to point out the following facts:

-Bosniak National Council has entered the process of drafting the  Action plan, with the full assurance  in the importance of this document for survival of Bosniaks and their political existence in the Republic of Serbia and our intention to give our highest contribution to the process of  further European integration of Serbia;

-Material elements of the Action plan were discussed at the meeting of the Working group from  July 30, 2015. At that meeting, proposal of the representatives of the Bosniak National Council to take into account as a new material element, the principle of respecting Sandzak as a geographical and historical region, was accepted. As a content of material elements, requests of the representatives of the Bosniak National Council regarding the drafting of  special program of affirmative measures for ethnical communities which survived ethnic cleansing, organized terror, mass kidnappings and crimes during the 90s as well as appropriate proposals related to education, culture, informing, official use of language and script socioeconomic status of minorities and other sections of  the Action plan, were supported at the meeting. However, the same formulations, in materials for all the meetings of the Working group that followed, were excluded from the Draft Action plan, without any explanation;

-On November 4, 2016, Bosniak National Council has submitted, in written form, comments and proposals of the first Draft of the Action plan. At the meeting of Working group that was held in Vrsac, on November 14th and 15th of 2015, representatives of the Bosniak National Council pointed out the importance of those proposals, asking for them to be in the Draft of the Action plan. With the explanation of the representatives of state authorities, that the process of drafting the Action plan can only go within the current legislative framework, without any possibility of change, at the same meeting, proposals of the Bosniak National Council were ignored without any discussion. Due to the mentioned, the representatives of the Bosniak National Council, left the Working group, on November 23, 2015.

-All proposals of the Bosniak National Council, that have been presented at the meetings and submitted in written form to the Working group, are absolutely based on the provisions of Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages, as initial foundations for drafting the Action plan, and in their basis imply implementation of the relevant provisions of these two international documents.

-Considering  the fact, that the issue of realization of minority rights is a very wide one and goes into many aspects of social life, the Bosniak National Council holds necessary the concretization of specific activities, in terms of improving ( amendments and/or supplements ) the existing legislative framework, that would contribute to the improving of status and degree of realization of minority rights in the Republic of Serbia, and thus provide a more appropriate implementation of the relevant international standards.

-Resolving the  constitutional and legal status of the Sandzak historical region, where Bosniaks traditionally live, the status of Bosniaks as an autochthonous people in Serbia, which constitute a numerous ethnic minority, as well as shedding lights on the cases of mass violations of human and minority rights and crimes whose victims were Bosniaks, appropriate punishments for their perpetrators, are one of the priorities of the Bosniak National Council and they also fall in to the elements which should be included in the Action plan.

-In accordance with the mentioned, once again we ask from you to include, in the Draft Action plan for realization of rights of national minorities in Republic of Serbia, the proposals of the Bosniak National Council adopted on the session of the Council on November 30, 2015, and submitted to you in written form, and therefore contribute to the overall improvement of the status of minorities in Serbia and the process of European integration of our country.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.