KONKURS-JAVNI POZIV: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Bošnjačko nacionalno vijeće povodom STO GODINA OD ODRŽAVANJA SJENIČKE KONFERENCIJE raspisuje

 

KONKURS – JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM NAUČNOM SKUPU

na temu

„Društveno-politički, pravni  i historijski značaj Sjeničke konferencije“

 

Osnovni cilj konkursa je očuvanje sjećanja sandžačkih Bošnjaka na Sjeničku konferenciju, podizanje svijesti o značaju Sjeničke konferencije za ostvarivanje prava Bošnjaka, kao i proširenje znanja Bošnjaka o njihovoj savremenoj historiji i o značaju i prednostima organizacije vlasti na principima srednjeg nivoa vlasti (regionalni nivo).

Međunarodni naučni skup „Društveno-politički, pravni i historijski značaj Sjeničke konferencije“ (u daljem tekstu: naučni skup) će se održati u Sjenici, od 20. do 22. oktobra 2017. godine.

 

Tematski okvir naučnog skupa:

– Sjenička konferencija u historijskom ogledalu

– Društveno-historijske i političke okolnosti u Sandžaku 1912-1918.

– Kulturne prilike u Sandžaku 1917-2017.

– Međunarodne prilike u vrijeme održavanja Sjeničke konferencije

– Bošnjaci i njihovi susjedi – uticaj Sjeničke konferencije na dalji tok društvenih kretanja u Sandžaku i šire

– Značaj Sjeničke konferencije za političku egzistenciju građana Sandžaka i očuvanje sandžačkog regionalnog identiteta

– Zločini, progoni i politički procesi u Sandžaku u 20. stoljeću

– Migracije Bošnjaka iz Sandžaka 1912-1999.

– Evropa regiona – pravo i praksa Evropske Unije

– Savremeni aspekti regionalizma i pravo na samoopredjeljenje

– Različiti oblici organizacije vlasti na regionalnom (srednjem nivou) vlasti danas u Evropi

– Teritorijalna organizacija u Republici Srbiji sa aspekta položaja i prava manjina

– Teritorijalna organizacija u Crnoj Gori sa aspekta položaja i prava manjina

– Administrativno-teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine (izazovi i perspektive)

– Regionalizam sa aspekta procesa evropskih integracija Srbije

– Sandžak danas – položaj, potencijali, perspektive

– Sandžak kao moderna prekogranična evropska regija

 

Propozicije konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresirani istraživači koji se uredno prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa.

Vrijeme trajanja konkursa: od 1. jula do 15. septembra 2017. godine.

Prijave radova sa kratkim sažetkom (abstract) do 200 riječi dostaviti najkasnije do 20. avgusta 2017. godine.

Prijava učešća na naučnom skupu se dostavlja na e-mail: glavni.ured@bnv.org.rs na formularu koji možete preuzeti ovdje (Formular – Prijava ucesnika).

 

Rok za dostavu kompletnog rada je 15. septembar 2017. godine, na e-mail: glavni.ured@bnv.org.rs ili direktno u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća (Novi Pazar, 28. novembra bb.).

Programski odbor Sjeničke konferencije, u ime organizatora, zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati rad za koji smatra da ne odgovara ili sadržajno ne zadovoljava minimum kriterijuma određenih ciljem i temama konkursa.

Naučni savjet Sjeničke konferencije će pregledati radove od 16. septembra do 1. oktobra 2017. godine.

Radovi istraživača prihvaćenih radova na naučnom skupu bit će objavljeni u posebnoj publikaciji sa naučnog skupa, sa istovjetnim nazivom publikacije.

  

Napomena:

Za istraživače učesnike skupa sa prihvaćenim radovima obezbijeđen boravak u Sjenici (smještaj i ishrana), kao i nadoknada putnih troškova u visini realnih troškova uz priloženu voznu kartu u ekonomik klasi.

Kotizacija za učešće na skupu se ne naplaćuje.

 

 UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Maksimalni obim rada je 16 strana, uključujući tekst, slike, tabele, literaturu i ostale priloge.

Format stranice je A4. Koristiti margine 2 cm gornja i donja, 2.5 cm lijeva i desna, nema headera i footera. 

Rad treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na način propisan konkursom.

 

Na prvoj stranici rukopisa:

– naslov rada treba da bude na sredini vrha stranice (velikim slovima, 14 pt, bold, najviše dva reda),

– ispod naslova naziv autora (fusnota: institucija iz koje dolazi, e-mail),

– sažetak, ključne riječi (Sažetak/Abstract: 200 riječi. Ključne riječi / 4-5 riječi, 12 pt),

Na narednim stranicama tekst ispisan latiničnim pismom u programu MS Word, Times New Roman, 12 pt, line spacing: Single, razmak između paragrafa: 6 pt.

 

Naslove i podnaslove pisati fontom Times New Roman Bold, velikim slovima veličine 12 pt. Početak pasusa kucati od prve kolone. Jednačine pisati sa numeracijom uz desnu ivicu.

 

 

Informacije:

Tel: +38120-315-608
Email: glavni.ured@bnv.org.rs
Sajt: http://www.bnv.org.rs/

 

Programski odbor Sjeničke konferencije
28.novembra bb.                  
Novi Pazar