Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

STAVOVI ZA KOJE POSTOJI NAJVIŠA MOGUĆA SAGLASNOST U BOŠNJAČKOM NARODU

 

STAVOVI ZA KOJA POSTOJI NAJVIŠA MOGUĆA SAGLASNOST U BOŠNJAČKOM NARODU


OSNOVNI ELEMENATI
BOŠNJAČKE NACIONALNE POLITIKE ZA KOJE POSTOJI NAJVIŠA MOGUĆA SAGLASNOST U BOŠNJAČKOM NARODU


I SANDŽAK

Sandžak je historijska regija čije su granice utvrđene na Berlinskom kongresu.

Dan Sandžaka – 20. novembar

O b r a z l o ž e nj e

Sandžak je odvojen od Bosne odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine, kao corpus separatum. Precizno uokviren tada međunarodno utvrđenim granicama Bosne, Kraljevine Srbije, Kraljevine Crne Gore i Kosova.

Srbija i Crna Gora su u Prvom svjetskom ratu okupirale i zaposjele dijelove teritorije Sandžaka, koje nazivaju „Jugozapadna Srbija“ i „Sjeveroistočna Crna Gora“.

Na „Podgorčkoj skupštini“ 26. novembra 1918. godine izvršena je aneksija Sandžaka i Crne Gore i pripojeni su Srbiji nakon čega je 1. decembra 1918. godine formirana Kraljevina SHS i time ozvaničena okupacija Sandžaka.

II BOŠNJACI

Bošnjaci su narod autohton u Sandžaku.

Dan Bošnjaka – 28. septembar

O b r a z l o ž e nj e

Bošnjaci Sandžaka predstavljaju dio jedinstvenog bošnjačkog nacionalnog korpusa sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i drugim državama nastalim na prostoru bivše SFRJ.

Bošnjaci su narod nad kojim je izvršen genocid i drugi zločini protiv čovječnosti, a što je utvrđeno presudama odgovarajućih međunarodnih sudova.

Genocid koji su izvršile srpske oružane snage nad Bošnjacima u Srebrenici predstavlja najteži i najveći zločin na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.

Nakon raspada bivše SFRJ jedino bošnjačko pitanje nije riješeno, bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu što je preduslov za opstanak Bošnjaka na Balkanu.

III BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE

Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše političko i predstavničko tijelo bošnjačkog naroda u Sandžaku.

O b r a z l o ž e nj e

Bošnjačko nacionalno vijeće je osnovano 11. maja 1991. godine u Novom Pazaru.

Bošnjačko nacionalno vijeće je bošnjačka narodna skupština. Najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka Sandžaka.

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji se bira po istim zakonima, na isti način i po istoj proceduri kao i predsjednik Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije.

Bošnjačko nacionalno vijeće je jedina bošnjačka nacionalna institucija koja ima legitimitet i legalitet da predstavlja i zastupa bošnjački narod i bošnjačke nacionalne interese.

Bošnjačko nacionalno vijeće je zakonom ovlašteno da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere po svim pitanjima koja su neposredno vezana za status, identitet i prava Bošnjaka.

IV PRAVO GRAĐANA SANDŽAKA NA SAMOOPREDJELJENJE 

Priznavanje prava građana Sandžaka na samoopredjeljenje.

Dani samoopredjeljenja – 25. 26. i 27. oktobar

O b r a z l o ž e nj e

Građani Sandžaka su u dvadesetom vijeku tri puta legitimno iskazali svoje samoopredjeljenje.

Prvi put,  avgusta 1917. godine u Sjenici, kada je 12 sandžačkih legitimno izabranih gradonačelnika na Sjeničkoj konferenciji donijelo Rezoluciju sa konkretnim prijedlogom za trajno rješenje statusa Sandžaka i statusa građana Sandžaka.

Drugi put, u Pljevljima 20. novembra 1943. godine, kada je formirano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka - ZAVNOS, čime je Sandžak stekao status federalne jedinice u tadašnjoj Jugoslaviji, sa svojim organima, Skupštinom i Vladom. Federalna jedinica Sandžak, ukinuta je 29. marta 1945. godine suprotno interesima i potrebama građana Sandžaka.

Treći put, na Referendumu održanom 25. 26. i 27. oktobra 1991. godine kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika.

V REFERENDUM O AUTONOMIJI SANDŽAKA

Priznavanje i primjena rezultata referenduma o autonomiji Sandžaka.

O b r a z l o ž e nj e

Referendum o autonomiji Sandžaka održan je 25. 26. i 27. oktobra 1991. godine u procesu disolucije bivše SFRJ.

Referendumsko pitanje glasilo je: DA LI STE ZA POTPUNU POLITIČKU I TERITORIJALNU AUTONOMIJU SANDŽAKA SA PRAVOM PRIKLJUČENJA JEDNOJ OD SUVERENIH REPUBLIKA?.

U biračke spiskove za sprovođenje referenduma o autonomiji Sandžaka bilo je upisano ukupno 264.156 punoljetnih građana koji su imali pravo glasanja tj. izjašnjavanja.

Od ukupno upisanih birača glasanju je pristupilo 185.437 ili 70,19%.

ZA potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika, izjasnilo se 183.302 birača, odnosno 98,85% onih koji su izašli na glasanje, što predstavlja 69,39% od ukupnog biračkog tijela Sandžaka.

Referendum o autonomiji Sandžaka organizovalo je Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka (tada MNVS).

 VI USLOV ZA OPSTANAK BOŠNJAČKOG NARODA U SANDŽAKU

Samoopredjeljenje izraženo na Referendumu građana Sandžaka 1991. godine predstavlja minimum za biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda u Sandžaku.

O b r a z l o ž e nj e

Na Referendumu održanom 25. 26. i 27. oktobra 1991. godine građani Sandžaka su glasali za autonomiju Sandžaka i na taj način odredili šta je minimum za njihov opstanak u Sandžaku nakon raspada SFRJ.

Rješenje statusa Sandžaka u skladu sa samoopredjeljenjem izraženim na referendumu građana Sandžaka 1991. godine, će osigurati biološki opstanak bošnjačkog naroda i omogućiti pravo Bošnjaka na političku egzistenciju.

VII SPECIJALNI STATUS KAO MODEL AUTONOMIJE ZA SANDŽAK

Usvajamo specijalni status kao model autonomije za Sandžak.

O b r a z l o ž e nj e

Specijalni status kao model autonomije je utvrđen na Mirovnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Hagu novembra 1991. godine.

Specijalni status za Sandžak bio je osnova za razgovore na Mirovnoj konferenciji u Ženevi između predstavnika BNVS i predstavnika Mirovne konferencije 16. i 17. septembra 1992. godine.

Nastavak razgovora na tu temu obavljen je u Ženevi 18. i 19. novembra 1992. godine između delegacije BNVS i koopredsjednika Mirovne konferencije gospodina Sajrusa Vensa i gospodina Lorda Dejvida Ovena, te predsjednika grupe za nacionalnosti gospodina Gerta Arensa kao i novoimenovanog predsjednika grupe za Sandžak pri Ženevskoj konferenciji, gospodina Marcela Reya. Tada je zaključeno da BNVS konkretizuje i pravno uobliči stav o specijalnom statusu primjenjen na Sandžak koji je usvojen kao osnov za dalje pregovore.

Na osnovu ovog dogovora i provedene javne rasprave ekspertna grupa BNVS je pristupila izradi Memoranduma o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak čiji je konačni tekst usvojilo BNVS 06. juna 1993. godine u Novom Pazaru.

VIII NACIONALNI SIMBOLI BOŠNJAČKOG NARODA U SANDŽAKU

Bošnjački narod u Sandžaku ima svoj grb, zastavu i himnu.

Dan bošnjačke nacionalne zastave – 11. maj

O b r a z l o ž e nj e

Nacionalni grb bošnjačkog naroda u Sandžaku je oblika evropskog štita. Podijeljen je bijelom lentom koja se prostire dijagonalno iz gornjeg lijevog ugla ka desnoj strani.

U desnoj dijagonalnoj polovini nalaze se tri bijela polumjeseca otvorena prema desnoj strani, na zelenoj podlozi, a na lijevoj dijagonalnoj polovini na plavoj podlozi nalaze se tri ljiljana zlatnožute boje, jednake veličine, ravnomjerno raspoređeni ispod donjeg ruba lente.

Nacionalna zastava bošnjačkog naroda u Sandžaku je bijele boje u čijem je centru nacionalni grb bošnjačkog naroda u Sandžaku.

Himna bošnjačkog naroda u Sandžaku je svečana pjesma „Ja sin sam tvoj“. 

IX STAV O GENOCIDU NAD BOŠNJACIMA U SREBRENICI

Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici izvršile su srpske oružane snage početkom jula 1995. godine i smatra se jednim od najvećih zločina protiv civilnog stanovništva u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Dan sjećanja – 11. juli

O b r a z l o ž e nj e

U Srebrenici koja je bila proglašena zaštićenom zonom UN pod komandom holandskog bataljona ubijeno je 8372 Bošnjaka, a prisilno je protjerano 30000 žena, djece i starijih osoba.

Haški tribunal je 19. aprila 2004. godine prvom pravosnažnom presudom za genocid proglasio krivim Radoslava Krstića generala vojske Republike Srpske. Pretresno vijeće je navelo: "uvjereno van svake razumne sumnje da je u Srebrenici počinjen zločin genocida.“

Međunarodni sud pravde je, 26. februara 2007. godine, postupajući po tužbi Bosne i Hercegovine protiv tadašnje SRJ za genocid, presudio da su oružane snage Republike Srpske (vojska i policija) počinile genocid, a da je Republika Srbija odgovorna jer je prekršila Konvenciju o genocidu time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid, a potom nije kaznila niti predala počinioce Haškom tribunalu.

Evropski parlament je 9 jula 2015. godine usvojio Rezoluciju o Srebrenici.

X PRAVO BOŠNJAKA U VOĐENJU JAVNIH POSLOVA

A. Pripadnici bošnjačkog naroda imaju pravo na zastupljenost u državnim organima i službama sa javnim ovlaštenjima (tužilaštvu, sudstvu, policiji i drugim) u skladu sa procentualnim sastavom stanovništva u sandžačkim opštinama.

B. Srpski državni organi sa javnim ovlaštenjima u sandžačkim opštinama nemaju pravo niti legitimitet da postupaju prema pripadnicima bošnjačkog naroda dok se ne usaglasi nacionalna struktura zaposlenih u tim službama sa nacionalnom strukturom stanovništva u sredinama za koje su osnovani.

C. Svako postupanje srpskih državnih organa prema Bošnjacima u sandžačkim opštinama prije usaglašavanja nacionalne strukture smatraćemo diskriminacijom i državnim nasiljem nad Bošnjacima.

 

O b r a z l o ž e nj e

Obaveza je države da prilikom zapošljavanja u javnim službama, uključujući i policiju, vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti i o poznavanju jezika kojim se govori na području organa ili službe.

Ustav Republike Srbije u član 77. kaže:

„Pripadnici nacionalnih manjina imaju, pod istim uslovima kao ostali građani, pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije.

Pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.“

 XI STAV O ENTITETU „REPUBLICI SRPSKOJ“

Bosanskohercegovački entitet „Republika Srpska“ je nastala na udruženom zločinačkom poduhvatu i genocidu nad Bošnjacima.

 


Povezane objave

Close
Close