U ROŽAJAMA POTPISAN SPORAZUM O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Osman Nurković, potpisali su, u subotu 23. januara 2015. godine, u Rožajama sporazum o saradnji dva vijeća.
Sporazum koji je prethodno usvojen na sjednici Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori 10. oktobra 2015. i sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća 25. oktobra 2015. godine, usaglašen je sa ustavima i zakonima dvije zemlje, a predviđa saradnju i zajednički rad vijeća u oblastima od značaja za bošnjački narod, naročito u Sandžaku gdje Bošnjaci žive kao većinsko stanovništvo.
U izjavi nakon potpisivanja sporazuma Predsjednik dr. Sulejman Ugljanin je pojasnio da sporazum predviđa formiranje zajedničkih institucija koje će raditi na unapređenju individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka i životnog standarda u Sandžaku.
“Sporazum dva vijeća podrazumijeva ujedinjenje kapaciteta, jedinstven pristup i uspostavljanje standarda u rješavanju problema i izazova sa kojima se susreću Bošnjaci Sandžaka, kao pripadnici istog naroda i građani prekograničnog regiona podijeljenog između dvije bliske i susjedne države, buduće članice Evropske unije”, kazao je Dr. Ugljanin.
Predsjednik BNV-a je dodao da je “ovo praktičan način na koji dva najviša predstavnička tijela Bošnjaka, pored poboljšanja položaja bošnjačkog naroda, žele dati svoj doprinos i pomoći svojim državama na njihovom putu evropskih integracija” zakljucio je Dr. Ugljanin.
Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Osman Nurković, rekao je da je “ovim činom ozvaničena već postojeća saradnja” i pozvao narodne poslanike u skupštinama Srbije i Crne Gore, kao i predsjednike svih sandžačkih opština da tu saradnju unaprijede svako sa svog aspekta kako bi sporazum dao rezultate na svim poljima u kojima legitimni predstavnici Bošnjaka aktivno učestvuju.
Pored rukovodstava dva vijeća, svečanom potpisivanju sporazuma, prisustvovali su narodni poslanici u Skupštinama Srbije i Crne Gore, te predsjednici opština i skupština opština sandžačkih gradova.
Učesnici su potom održali zajednički sastanak.

 

SIGNED AGREEMENT ON OVER-BORDER COOPERATION IN ROZAJE

President of Bosniak National Council, Dr. Sulejman Ugljanin and President of Bosniak Council in Montenegro, Osman Nurkovic, signed the agreement on cooperation of the two councils in Rozaje

Agreement, previously adopted on session of Bosniak council in Montenegro on 10th October and session of Bosniak National Council on 25th October 2015, is synced with constitutions and laws of the two countries, and predicts cooperation and mutual work of councils within areas significant for Bosniak people, especially in Sandzak where Bosniaks live as majority.

In the statement of signing the agreement, President Dr. Sulejman Ugljanin cleared that this agreement predicts formation of mutual institutions which will work on promotion of individual and collective rights of Bosniaks and living standard in Sandzak.

“The agreement between two councils means unity of capacity, unique access and setting of standards in solving problems and challenges Bosniaks in Sandzak are facing, as well as members of the same people and citizens of cross-border region divided between two close and neighboring states, future members of EU”, said Dr. Ugljanin.

President of BNC added that “this is a practical way in which two highest representative bodies of Bosniaks, next to improving the position of Bosniaks, want to give its contribution and help their states in its way to European integration”, concluded Ugljanin.

President of Bosniak council in Montenegro, Osman Nurkovic, said that with “this act is formalized already existing cooperation”, and invited MP’s in Assemblies of Serbia and Montenegro, as well as the presidents of all Sandzak municipalities to promote this cooperation, each from its own aspect, so the agreement would give results in all fields in which legitimate representatives of Bosniaks are participating.

Next to the leadership of two councils, formal signing of agreement was attended by MPs in Assemblies in Serbia and Montenegro, and presidents of municipalities and local assemblies of Sandzak cities.

Participants afterwards held a mutual meeting.

_______________________________________________

Na osnovu člana 18. stav 2. člana 80. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 79. stav 1. tačka 12. Ustava Crne Gore, člana 6. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US), člana 27. stav 1. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US i 55/2014) i člana 22. Zakona o manjinskim pravima i slobodama (“Sl. list RCG”, br. 31/06 od 12.05.2006, 51/06 od 04.08.2006, 38/07 od 22.06.2007 i “Sl. list Crne Gore”, br. 02/11 od 12.01.2011, 08/11 od 04.02.2011).

Polazeći od činjenice da su Bošnjaci autohton narod na prostoru Sandžaka koji čini brojčanu manjinu u Srbiji i Crnoj Gori;
Svjesni da saradnja u oblasti zaštite manjinskih prava i unapređivanja položaja Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori doprinosi jačanju dobrosusjedstva, uzajamnog razumijevanja, prijateljstva i povjerenja, a samim tim i učvršćivanju regionalne saradnje bezbjednosti i stabilnosti;
Rukovođeni namjerom da se osigura najviši nivo pravne zaštite za pripadnike bošnjačkog naroda, ostvarivanje svih prava garantovanih nacionalnim i međunarodnim pravom, da se stvore okolnosti pogodne za očuvanje i razvoj bošnjačkog nacionalnog identiteta;
Utvrđujući da zaštita prava Bošnjaka doprinosi političkoj i društvenoj stabilnosti države u kojoj žive;
Potvrđujući da Bošnjaci predstavljaju integralni dio društva i države u kojoj žive i da obogaćuju materijalnu i duhovnu kulturu zemlje kao i da doprinose proširivanju prijateljstva i saradnje između država;
Naglašavajući da jačanje ostvarivanja prava i institucionalna saradnja Bošnjaka Sandžaka, Srbije i Crne Gore razvija dobrosusjedske odnose;
Privrženi stvaranju zajedničkih institucija i organizacija u oblastima od posebnog značaja za Bošnjake;

Poštujući principe i odredbe međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima i o zaštiti manjina, sa posebnim osvrtom na sljedeće:
Povelja Ujedinjenih nacija;
Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka;
Konvencija UNESCO o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvjete;
Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije;
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima;
Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta;
Deklaracija Generalne skupštine UN-a o uklanjanju svih oblika netolerancije i diskriminacije zasnovanih na religiji i uvjerenjima;
Deklaracija Generalne skupštine UN-a o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih ili jezičkih manjina;
Deklaracije i preporuke izražene u okviru procesa KEBS-a, odnosno OEBS-a, kao što su Završni dokument Konferencije KEBS-a o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen, 1990), Helsinški dokument KEBS-a (1992) i Povelja OEBS-a o evropskoj bezbjednosti (Istambul 1999);
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija o ljudskim pravima);
Evropska Povelja Savjeta Evrope o regionalnim ili manjinskim jezicima;
Okvirna konvencija Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina.

Bošnjačko nacionalno vijeće sa sjedištem u Novom Pazaru, ulica 28. novembra bb, koga zastupa predsjednik dr. Sulejman Ugljanin i Bošnjačko vijeće sa sjedištem u Rožajama, ulica Maršala Tita bb, koga zastupa predsjednik Osman Nurković, potpisuju sljedeći:

S P O R A Z U M   O   S A R A D NJ I

Član 1.

Potpisnici sporazuma će zajedničkim radom, djelovanjem i nastupanjem prema državnim organima Srbije i Crne Gore i međunarodnim institucijama predstavljati i zastupati Bošnjake i zalagati se za obezbjeđivanje i implementiranje:
slobode izbora i izražavanja o pripadnosti bošnjačkoj naciji i uživanje svih prava u vezi s tim izborom;
prava na uživanje načela nediskriminacije, kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima,
pravo zaštite od svakog djelovanja koje ugrožava ili bi moglo da ugrozi opstanak Bošnjaka;
punog ostvarivanja manjinske samouprave u svim oblastima od značaja za Bošnjake;
pravo na očuvanje nacionalnog identiteta,
pravo na potpuno obrazovanje na jeziku i pismu manjine, javnu i privatnu upotrebu jezika i pisma i informisanje, kao i upotrebu nacionalnih znamenja i simbola,
zaštitu ravnopravnog učešća u javnim poslovima, samoorganizovanje i udruživanje u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa i uživanje političkih i ekonomskih sloboda,
Potpisnici sporazuma će preduzimati zajedno i pojedinačno sve potrebne radnje i aktivnosti u cilju definisanja Sandžaka kao evropske prekogranične regije.

Član 2.

Potpisnici sporazuma će zajednički preduzimati odgovarajuće mjere u oblasti ekonomskog, društvenog, političkog i kulturnog života kako bi obezbijedili jednake mogućnosti i punu ravnopravnost Bošnjaka sa ostalim narodima u Srbiji i Crnoj Gori.

Član 3.

Potpisnici sporazuma zajednički će se zalagati da se državni organi Srbije i Crne Gore uzdržavaju od politike i mjera koje imaju za cilj asimilaciju Bošnjaka.
Potpisnici sporazuma će se zajednički zalagati da se državni organi Srbije i Crne Gore uzdržavaju od mjera koje mijenjaju nacionalnu strukturu stanovništva u oblastima u kojima Bošnjaci tradicionalno žive.

Član 4.

Potpisnici sporazuma će zajednički nastupati u odnosu sa državnim organima Srbije i Crne Gore kako bi isti uzeli u obzir interese Bošnjaka u svojim planovima ekonomskog razvoja i preduzeli mjere, u okviru svojih mogućnosti, radi obezbjeđenja ekonomskog i socijalnog razvoja oblasti koje su naseljene Bošnjacima, pružajući na taj način pravične i jednake mogućnosti Bošnjacima u ekonomskoj sferi. U tom cilju, potpisnici sporazuma pružaju podršku aktivnostima privrednog razvoja koje mogu da otklone uzroke migracije Bošnjaka i da spriječe promjene etničkog sastava stanovništva.
Potpisnici sporazuma će zajednički nastupati kod fondova EU i drugih međunarodnih institucija i organizacija.

Član 5.

Potpisnici sporazuma se obavezuju da najmanje jednom godišnje održavaju zajedničke sjednice.

Član 6.

Potpisnici sporazuma će zajednički preduzimati mjere i nastupati u oblasti saradnje sa bošnjačkom dijasporom.

Član 7.

U cilju realizacije ovog Sporazuma, potpisnici Sporazuma će formirati zajedničke sekretarijate sastavljene od predstavnika oba Vijeća za oblasti: obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe bosanskog jezika i pisma, saradnje sa dijasporom, ekonomskog razvoja, turizma, ekologije i sporta.

Član 8.

Finansiranje aktivnosti nastalih realizacijom ovog sporazuma vršiće se preko budžetskih sredstava potpisnika Sporazuma i budžeta jedinica lokalnih samouprava u kojima Bošnjaci tradicionalno žive u većem broju.

Član 9.

Primjenu ovog Sporazuma pratiće predsjedništva potpisnika sporazuma.

Član 10.

Sporazum stupa na snagu usvajanjem od strane nadležnih organa potpisnika Sporazuma.

U Rožajama, 23. januara 2016. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.