IZVRŠNI ODBOR

Congue iure curabitur incididunt consequat

Izvršni odbor čine:

  • predsjednik, dr. Fuad Baćićanin, doktor filoloških nauka,
  • potpredsjednica, Sajma Dazdarević, master pravnik,
  • član, Muhedin Fijuljanin, diplomirani politikolog, zadužen za oblast kontrole i nadzora ostvarivanja prava Bošnjaka u Republici Srbiji,
  • član, dr. Kemal Džemić, univerzitetski profesor, zadužen za oblast obrazovanja na maternjem jeziku,
  • član, dr. Adnan Bjelak, doktor filoloških nauka, zadužen za oblast kulture Bošnjaka,
  • član, dr. Ahmed Bihorac, prof. dr. filoloških nauka, zadužen za oblast informisanja na bosanskom jeziku,
  • član, Denis Martinović, profesor bosanskog jezika, zadužen za oblast službene upotrebe bosanskog jezika i pisma.

Izvršni odbor

Član 32.

Izvršni odbor Vijeća ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova. Predsjednika, potpredsjednika i članove Izvršnog odbora bira Vijeće iz reda članova Vijeća, javnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća. Mandat Izvršnog odbora traje dok traje mandat onog saziva Vijeća u kojem je izabran.

Član 33.

Kandidat za predsjednika Izvršnog odbora prije glasanja iznosi pred Vijeće svoj program rada. O programu kandidata za predsjednika Izvršnog odbora otvara se rasprava. Po završetku rasprave o prijedlogu za predsjednika Izvršnog odbora odlučuje se u cjelini.

Član 34.

Ukoliko predloženi kandidat za izbor predsjednika Izvršnog odbora nije prihvaćen vrši se ponovno glasanje o prijedlogu.

Član 35.

Ukoliko predloženi kandidat za izbor za člana Izvršnog odbora nije izglasan, vrši se ponovno glasanje o prijedlogu. U slučaju da ni poslije drugog glasanja kandidati za članove Izvršnog odbora ne dobiju potrebnu većinu od ukupnog broja vijećnika, postupak izbora se ponavlja tako što predsjednik Vijeća predlaže nove kandidate.

Član 36.

Članovi Izvršnog odbora Vijeća zadužuju se za oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i nadzora i kontrole ostvarivanja prava Bošnjaka u Republici Srbiji. Odluku o zaduživanju po oblastima članova Izvršnog odbora, donosi Vijeće prilikom izbora članova Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora staraju se o sprovođenju nadležnosti Vijeća iz oblasti za koju su zaduženi, shodno zakonu i ovom Statutu.

Član 37 .

Potpredsjednik Izvršnog odbora Vijeća zamjenjuje predsjednika Izvršnog odbora Vijeća u njegovom odsustvu ili po njegovom ovlaštenju u obavljanju poslova propisanih ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Član 38.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Izvršnog odbora su odgovorni za svoj rad Vijeću i predsjedniku Vijeća.

Član 39.

Pravila za izbor i razrješenje Izvršnog odbora se utvrđuju Poslovnikom Vijeća.

Ovlaštenja predsjednika Izvršnog odbora

Član 40.

Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća:
1) saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora;
2) brine se o poslovima koji su u vezi s radom Vijeća;
3) priprema prijedloge odluka iz nadležnost Vijeća;
4) predlaže plan rada Izvršnog odbora i koordinira rad odbora i radnih tijela Vijeća;
5) donosi odluke iz svoje nadležnosti a koje se odnose na efikasnije funkcionisanje Vijeća, Izvršnog odbora, odbora i radnih tijela Vijeća;
6) usmjerava rad članova Izvršnog odbora, odbora Vijeća i radnih tijela Vijeća;
7) potpisuje odluke Izvršnog odbora i zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora.

Član 41.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Vijeću. Izvršni odbor je obavezan periodično, a najmanje jednom godišnje podnijeti Vijeću izvještaj o svom radu. Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju Vijeću i predsjedniku Vijeća.

Poslovi i nadležnosti Izvršnog odbora Vijeća

Član 42.

Izvršni odbor Vijeća:
1) predlaže odluku o usvajanju periodičnog obračuna;
2) priprema prijedlog Statuta, finansijskog plana (budžeta), odluke o privremenom finansiranju, finansijskog izvještaja i završnog računa Vijeća;
3) utvrđuje prijedloge odluka koje donosi Vijeće;
4) sprovodi i kontroliše izvršavanje odluka Vijeća;
5) sprovodi povjerena ovlaštenja iz oblasti obrazovanja na bosanskom jeziku, bošnjačke kulture, službene upotrebe bosanskog jezika i pisma i informisanja na bosanskom jeziku;
6) razmatra prijedloge o zauzimanju stavova, pokretanja inicijativa i preduzimanja mjera u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima pripadnika bošnjačke nacionalno zajednice;
7) u skladu sa ukazanom potrebom donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vijeću i pravilnik o radu na prijedlog sekretara Vijeća;
8) koordinira rad bošnjačkih institucija i organizacija u Republici Srbiji, uspostavlja saradnju sa bošnjačkim institucijama, organizacijama i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, država u regionu i dijaspori.
9) obavlja i druge poslove koje Vijeće povjeri Izvršnom odboru;
10) po potrebi može donositi odluke, preporuke, zaključke, rješenja, mišljenja;
11) obavlja i druge poslove koje Vijeće povjeri Izvršnom odboru. Vijeće može povjeriti Izvršnom odboru odlučivanje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Vijeća. Odluke koje je tako donio Izvršni odbor podliježu odobravanju na prvoj narednoj sjednici Vijeća i odobrene su ako za njih glasa više od polovine članova Vijeća. Ako Vijeće ne odobri odluku Izvršnog odbora, Izvršnom odboru prestaje mandat, a odluka ostaje na snazi.

Član 43.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora Vijeća koji je u skladu sa Statutom i Poslovnikom Vijeća. Prestanak mandata predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Izvršnog odbora Vijeća

Član 44.

Predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Izvršnog odbora mandat prestaje:
1) prestankom mandata člana Vijeća,
2) podnošenjem ostavke,
3) smrću,
4) razrješenjem,
5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom, Statutom i Poslovnikom.

U slučaju da nastupe razlozi za prestanak mandata predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Izvršnog odbora iz stava 1. tačka 1. 2. 3. i 5. ovog člana, Vijeće, bez rasprave, konstatuje prestanak mandata na prvoj narednoj sjednici.

Close
Close