SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISMA

Congue iure curabitur incididunt consequat

Ovlaštenja u oblasti službene upotrebe jezika i pisma


Član 22.

Nacionalni savjet:

1) utvrđuje tradicionalne nazive jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mjesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi; nazivi koje je utvrdio nacionalni savjet postaju nazivi u službenoj upotrebi pored naziva na srpskom jeziku i objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a u slučaju nacionalnih savjeta čije je sjedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”.

Ovi nazivi objavljuju se i u lokalnom službenom glasilu;

2) predlaže nadležnom organu isticanje naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine;

3) predlaže utvrđivanje jezika i pisma nacionalne manjine kao službenog jezika i pisma u jedinici lokalne samouprave;

4) predlaže promjenu naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka, drugih dijelova naseljenih mjesta, kao i ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;

5) daje mišljenje u postupku utvrđivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih dijelova naseljenih mjesta, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mjesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;

6) predlaže nadležnom organu vršenje nadzora nad službenom upotrebom jezika i pisma nacionalne manjine;

7) inicira objavljivanje najvažnijih zakona Republike Srbije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi i pruža stručnu i drugu pomoć, u skladu sa svojim mogućnostima, u postupku prevođenja;

8) preduzima mjere i aktivnosti za unapređenje službene upotrebe jezika i pisma nacionalne manjine;

9) odlučuje o drugim pitanjima iz ove oblasti koja su mu povjerena zakonom.

Close
Close