POTPREDSJEDNICI

Potpredsjednici BNV


Vijeće ima četiri potpredsjednika.
Potpredsjednici Vijeća biraju se iz reda članova Vijeća, javnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća.
Potpredsjednike Vijeća bira Vijeće, u postupku predviđenim Poslovnikom o radu Vijeća.

Za potpredsjednike Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabrani su:

1. Muhedin Fijuljanin, iz Sjenice, po zanimalju diplomirani politikolog.

Rođen je 13. jula 1965. godine u Sjenici. Završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu, sa prosječnom ocjenom 9,54. Pokretač, osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik Časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka Bošnjačka riječ. Dugogodišnji urednik nedjeljnika Sandžačke novine.

Fijuljan je obavljao niz značajnih funkcija u lokalnoj samoupravi Sjenica i bio član više općinskih i republičkih radnih tijela. Višegodišnji član i funkcioner BNV, bio državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u periodu od 2012. do 2014. godine.

Aktuelni predsjednik Skupštine opštine Sjenica i potpredsjednik BNV za saradnju sa državnim organima i međunarodnim organizacijama. Autor je monografija Sandžački Bošnjaci i Sandžak, monografija o Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju, reditelj nekoliko kratkometražnih dokumentarnih filmova, urednik tri knjige i jednog naučnog zbornika.

Muhedin Fijuljan je dobitnik tri srebrne značke Univerziteta u Sarajevu, nagrade Mehmed Šakir Kurtćehajić za novinarstvo, Medalje Rifat Burdžović Tršo Bošnjačkog nacionalnog vijeća za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i multikulturalnog društva, 2009. godine i Srebrne plakete BNV za izuzetan doprinos u ostvarivanju prava bošnjačkog naroda na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji, 2013. godine.

2. Dr. Fuad Baćićanin, iz Novog Pazara, doktor filoloških nauka;

Inžinjer je elektrotehnike za elektroniku, diplomirani filolog za turski jezik i književnost i viši diplomirani bibliotekar.

Doktorske studije, sa prosječnom ocjenom 10,00, završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine i stekao zvanje doktora filoloških nauka.

Od 2006. godine zapošljen je u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru u kojoj je u periodu od 2006. do 2008. godine obavljao dužnost direktora.
Od 2008. do 2014. godine bio je na funkciji generalnog sekretara Stranke demokratske akcije Sandžaka, a nakon toga do 2016. godine na funkciji potpredsjednika SDA Sandžaka zadužen za kulturu. Od 2012. do 2013. godine vršio je funkciju predsjednika Skupštine grada Novog Pazara. Od 2014. godine je vijećnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i trenutno obavlja dužnosti direktora Novopazarskog gradskog muzeja.

Fuad Baćićanin je objavio više naučnih i stručnih radova, monografiju Bijela ptica; rukopisna ostavština Arifa Sarajlije (1861-1916) i koautor je monografije Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića (1860-1923) Objavio je i brojne prikaze knjiga u raznim časopisima.

Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i na Međunarodnom naučnom skupu koji je 2010. godine u Sarajevu organizovan u povodu obilježavanja 20 godina postojanja i rada Stranke demokratske akcije. Član je redakcije časopisa Bošnjačka riječ i urednik je Novopazarskog zbornika, jedinog naučnog časopisa u Novom Pazaru koji u kontinuitetu izlazi iz štampe od 1977. godine.
Oženjen je i otac četvoro djece.

3. Prof.dr. Sait Kačapor, iz Novog Pazara, po zanimanju univerzitetski profesor, emeritus.

Sait Kačapor je rođen 06. 06. 1947. godine, Opština Tutin.
Po završetku studija pedagogije stalno je nastanjen u Novom Pazaru, gdje je radio kao školski pedagog u osnovnoj, a zatim i u srednjoj školi, a u periodu od 01.09.1983. do 01.10.1989. godine na mjestu prosvjetnog savjetnika u Međuopštinskom zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja u Kraljevu, sa sjedištem u Novom Pazaru.

Od 01.10.1989. godine bio je u stalnom radnom odnosu na Odsjeku za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Od školske 1997/98. godine aktivno je radio na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. U toku školske 1999/01 . godine bio je kratko vrijeme u stalnom radnom odnosu na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, za rad u Odjeljenju u Novom Pazaru.

Kratak period je radio i kao profesor na Univerzitetu „Edukons“ iz Sremske Mirovice.
Zvanja redovnog profesora univerziteta potvrđena su mu na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu „Edukons“ iz Sremske Mitrovice.

Sait Kačapor je jedan od osnivača Univerziteta u Novom Pazaru i njegov prvi prorektor. Obavljao je fumkciju dekana Fakulteta humanističkih nauka. Na Fakultetu humanističkih nauka Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, na više smjerova, predavao je pedagogiju i didaktiku.

Na svim Univerzitetima je aktivno učestvovao na postdiplomskim (magistarskim, a potom i master) i doktorskim studijama. Bo je mentor za 38 magistarskih i 14 doktorskih radova, na desetine master i na stotine diplomskih radova.
Od 24. novembra 2017. godine, redovni je član Srpske akademije obrazovanja, u Beogradu.
Objavio je više monografija, univerzitetskih udžbenika i priručnika, stručnih i naučnih radova i tekstova u listovima.
Autor je 36 recenzija i više prikaza knjiga različitih sadržaja. Šira biografija sa objavljenim knjigama i stručnim radovima dostupna je na one line stranicama.

4. Esad Rahić, iz Novog Pazara, po zanimanju profesor profesor historiije.

Trenutno radi u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ i srednjoj Tehničkoj školi.
Doktorant je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa historija. Bio je 12 godina direktor Osnovne škole „Jošanica“ Lukare.

U periodu od 1992. godine do danas objavio je na desetine radova, kako iz oblasti historije, tako i iz oblasti publicistike i žurnalistike. U razdoblju 1993/1994. godine. bio je urednik neovisne mjesečne revije ‚‚Sandžak‚‚ a u periodu od 1999. do 2002. godine bio je urednik ‚‚Glasa islama‚‚ magazina za vjerska, kulturna i društveno-politička pitanja.

Koautor je priručnika za osnovne škole “Etnoistorijski vodič kroz Srbiju” i autor prvih dodataka udžbenicima historije za peti razred osnovne škole i za prvi razred srednjih škola.

Bio je aktivni član najužeg tima Bošnjačkog nacionalnog vijeća koji je vodio borbu najpre za uvođenje bosanskog jezika kao izbornog predmeta, a potom i za implementaciju cjelokupne nastave na bosanskom jeziku. S ponosom ističe da je pokretač i inicijator ideje koju su prihvatili svi direktori osnovnih škola u Novom Pazaru, a potom i u Tutinu i Sjenici da odbijemo naređenje školskih uprava da školsku 2013/2014. započnemo isključivo na srpskom jeziku, i da je autor dopisa koji su potpisali i ovjerili svi direktori osnovnih škola u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, a kojim su obavjestili Ministarstvo prosvete na početku školske 2013/2014. godine da će se poštovati volja roditelja koja je manifestovana putem anketnih listića pa makar bili naredni dan razriješeni sa mjesta direktora škola. Iste školske godine svi učenici bošnjačke nacionalnosti u Osnovnoj školi „Jošanica“ Lukare čiji je tada bio direktor počeli su da pohađaju kompletnu nastavu na svom maternjem bosanskom jeziku.

Ipak ističe da je njegovj najveći uspjeh što je otac troje djece i djeda troje unučadi.
Živi i radi u Novom Pazaru.

Close
Close