SEKRETAR

Sekretar VijećaSamer Jusović diplomirani kriminalista, sekretar Vijeća

Član 45.

Sekretara Vijeća postavlja Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća, javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Vijeća. Za sekretara Vijeća se može postaviti diplomirani pravnik ili lice sa visokom školskom spremom iz oblasti humanističkih nauka.

Član 46.

Sekretar Vijeća:
1) koordinira rad svih organa i tijela Vijeća;
2) stara se o finansijskom poslovanju Vijeća;
3) organizuje sprovođenje odluka Vijeća;
4) brine o izvršavanju organizacionih poslova u vezi s radom Vijeća;
5) usmjerava rad Glavnog ureda Vijeća u skladu sa odlukama Vijeća;
6) vrši kontrolu rada Glavnog ureda Vijeća kao i područnih ureda;
7) obavlja poslove koje mu povjeri Vijeće ili Izvršni odbor;
8) rješava o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih, odlučuje o prijemu u radni odnos ili radnom angažovanju lica uz saglasnost Izvršnog odbora;
9) u skladu sa ukazanom potrebom predlaže Izvršnom odboru usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vijeću i prvilnik o radu;
10) stara se o zakonitom radu Vijeća;
11) nadzire izvršavanje odluka Predsjedničkog savjeta.
12) prisustvuje sjednicama Vijeća, Izvršnog odbora, odbora i radnih tijela Vijeća s pravom rasprave;
13) upozorava Vijeće, predsjednika Vijeća, Izvršni odbor ili radna tijela na postojanje nezakonitosti;
14) stara se o sastavljanju zapisnika sa sjednica Vijeća i potpisuje ih;
15) stara se o stručnoj pripremi prijedloga odluka Vijeća, Izvršnog odbora ili radnih tijela Vijeća;
16) donosi pravilnik o rasporedu i korištenju prostorija Glavnog ureda Vijeća;
17) donosi pravilnik o odijevanju u prostorijama Glavnog ureda Vijeća;
18) pomaže predsjedniku Vijeća prilikom pripreme i sazivanja sjednice Vijeća;
19) vrši i druge poslove po nalogu Predsjednika Vijeća.

U slučaju spriječenosti sekretara da vrši poslove iz svoje nadležnosti propisane Statutom i Poslovnikom, predsjednik Vijeća može imenovati lice koje će zamjenjivat sekretara u obavljanju poslova propisanih Statutom i Poslovnikom. Lice koje zamjenjuje sekretara ima sva prava i dužnosti sekretara Vijeća.

Član 47.

Sekretar Vijeća za svoj rad odgovara Vijeću i predsjedniku Vijeća.

Član 48.

Pravila za postavljenje i razrješenje sekretara Vijeća utvrđuju se Poslovnikom Vijeća.

Close
Close