PREDSJEDNIK

Congue iure curabitur incididunt consequat

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Dr. Jasmina Baltić Curić rođena je1965. godine u Novom Pazaru u bošnjačkoj porodici sa visokom sviješću o nacionalnoj pripadnosti i vjerskim ubjeđenjima. U Novom Pazaru je završila osnovno i srednje obrazovanje.

Osnovne studije završava na Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetu u Prištini sa visokom prosječnom ocenom. Nakon završenih osnovnih studija upisuje postdiplomske studije kod Evropskog centra za mir i razvoj, Univerziteta Ujedinjenih Nacija i magistrira na temu „Upravljanje projektima na lokalnom nivou u funkciji održivog razvoja“.

Doktordke studije završava na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i dobija zvanje doktora nauka iz oblasti agroekonomije. Angažovana je na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru iz predmeta u oblasti agroekonomije.U Opštinskoj upravi Novog Pazara radi od 1997 godine na pozicijama šefa Kancelarije za lokalni ekenomski razvoj, načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj kao i Koordinatora projekta finansiranog od Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga: Project YUG/ 006-„Socialinvestments in the Municipaliti of Novi Pazar“: InstitucionalsupportwaterSupply, education and health.

U periodu od 2008 do 2012 godine na prijedlog „Bošnjačke liste za Evropski Sandžak“, dobija funkciju Posebnog savjetnika ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja sa zaduženjima u oblasti razvojnih projekata za opštine jugozapadne Srbije tj. Sandžaka.

U tom period biva izabrana i aktivno učestvuje kao član u savjetima i stručnim timovima imenovanim od strane Vlade Republike Srbije i to: Član nacionalnog savjeta za razvoj privrede, Član stručnog savjeta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Član stručnog tima za izradu Programa mjera podrške za sprovođenje privredne politike i politike ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2008-2012. godine.


U Gradskoj upravi grada Novog Pazara trenutno obavlja poslove Rukovodioca Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

Udata je i majka je dvoje uspješne djece.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Vijeća

1) predstavlja i zastupa Vijeće;
2) utvrđuje i vodi generalnu politiku između dvije sjednice Vijeća;
3) usmjerava i usklađuje rad organa Vijeća;
4) predlaže plan rada Vijeća;
5) predlaže način rješavanja pitanja o kojima odlučuje Vijeće;
6) predlaže kandidate za potpredsjednike Vijeća;
7) predlaže kandidate za predsjednika, potpredsjednike i članove Izvršnog odbora Vijeća;
8) predlaže kandidata za sekretara Vijeća;
9) podnosi izvještaj o obavljanju povjerenih nadležnosti;
10) na prijedlog Izvršnog odbora donosi odluku o privremenom finansiranju;
11) potpisuje odluke Vijeća i zapisnik sa sjednice Vijeća;
12) odgovara za zakonitost u poslovanju Vijeća;
13) saziva i predsjedava sjednicama Vijeća;
14) predlaže dnevni red za sjednicu Vijeća;
15) vodi sjednicu Vijeća, daje i oduzima riječ, stara se o redu na sjednici, prekida sjednicu i izriče mjere u skladu sa Poslovnikom Vijeća;
16) predlaže vrijeme za raspravu, skidanje tačke sa dnevnog reda, zajedničku raspravu o više tačaka dnevnog reda na sjednici Vijeća;
17) poziva na glasanje i utvrđuje rezultate glasanja;
18) rukovodi radom Predsjedničkog savjeta;
19) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom i Statutom;
20) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika, kao i u slučaju posebnih potreba, predsjednik može ovlastiti potpredsjednika koji će ga zamjenjivati.

Predsjednik ima pravo obustaviti od primjene svaki akt Izvršnog odbora i odbora Vijeća ukoliko smatra da nisu u saglasnosti za zakonom i Statutom.

Close
Close