PREDSJEDNIK

Congue iure curabitur incididunt consequat

Predsjednik BNV

Esad Džudžo rođen je 5. jula 1958. godine u Mitrovi kraj Tutina, od oca Šabana i majke Hanife Gusinac. Završio je Gimnaziju u Tutinu i studij svjetske književnosti i sociologiju u Sarajevu i Beogradu.

Bavio se novinarstvom: Saradnik zagrebačkog Vjesnika i sarajevskog Svijeta, novinar na Radio Novog Pazara, glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak i Sandžačkih novina, pokretač časopisa „Bošnjačka riječ“, inicijator osnivanja Regionalne televizije Novi Pazar i Tutinske televizije, osnivač i direktor Centra za bošnjačke studije i jedan od osnivača BKZ Preporod u Sandžaku osnivač.

Učestvovao je u radu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, kao i mnogih domaćih i međunarodnih konferencija i okruglih stolova posvećenih pitanjima prava nacionalnih manjina.

Bio je učesnik samita Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope održanog u Sarajevu tokom 1998. godine. Učestvovao je i predvodio parlamentarne delegacije Saveznog Parlamenta u posjetama stranim državama.

Priređivač je publikacija: „Bosanski jezik ili pravo na identitet“ (2002. god.), „Sandžak multietnička regija (2005.god.)“, “Zaustavljeni proces” 1 i 2 dio (2011. god.) – Zbirka dokumenata o ostvarivanju prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji / 2009-2011. godine, utemeljivač „Tutinskog zbornika“ i autor mnogih članaka i tekstova iz oblasti historije bošnjačkog naroda u Sandžaku. Autor je publikacije: „Bošnjaci Tutina kroz historiju“. Izdavač je i urednik udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku u Sandžaku.

Rukovodio je procesima ostvarivanja prava i sloboda sandžačkih Bošnjaka, obnašajući sljedeće funkcije: Predsjednik Izvršnog odbora općine Tutin (1996 - 2004.), Savezni i narodni poslanik (2000 - 2012.), predsjednik Odbora za međunacionalne odnose, potpredsjednik Skupštine Republike Srbije od maja 2007 do 2008. godine, rukovodio je radom BNV od 2003. do 2014. godine, u sazivu BNV 2014 – 2018. godine, bio je zadužen za obrazovanje.

Rukovodio je postupkom ozakonjenja bosanskog jezika, grba, zastave i himne, te utvrđivanja nacionalnih blagdana, tradicionalnih manifestacija i nacionalnih nagrada sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. Kruna rezultata njegovog rada i zalaganja jeste uvođenje cjelokupne nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku.

Zbog svojih političkih uvjerenja, zalaganja za prava bošnjačkog naroda i rješavanja statusa Sandžaka više puta je hapšen, zatvaran i protiv njega je pokrenuto na desetine montiranih sudskih procesa u vrijeme Miloševićevog režima.


23. novembra 2018. godine izabran je za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Živi i radi u Tutinu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Vijeća

1) predstavlja i zastupa Vijeće;
2) utvrđuje i vodi generalnu politiku između dvije sjednice Vijeća;
3) usmjerava i usklađuje rad organa Vijeća;
4) predlaže plan rada Vijeća;
5) predlaže način rješavanja pitanja o kojima odlučuje Vijeće;
6) predlaže kandidate za potpredsjednike Vijeća;
7) predlaže kandidate za predsjednika, potpredsjednike i članove Izvršnog odbora Vijeća;
8) predlaže kandidata za sekretara Vijeća;
9) podnosi izvještaj o obavljanju povjerenih nadležnosti;
10) na prijedlog Izvršnog odbora donosi odluku o privremenom finansiranju;
11) potpisuje odluke Vijeća i zapisnik sa sjednice Vijeća;
12) odgovara za zakonitost u poslovanju Vijeća;
13) saziva i predsjedava sjednicama Vijeća;
14) predlaže dnevni red za sjednicu Vijeća;
15) vodi sjednicu Vijeća, daje i oduzima riječ, stara se o redu na sjednici, prekida sjednicu i izriče mjere u skladu sa Poslovnikom Vijeća;
16) predlaže vrijeme za raspravu, skidanje tačke sa dnevnog reda, zajedničku raspravu o više tačaka dnevnog reda na sjednici Vijeća;
17) poziva na glasanje i utvrđuje rezultate glasanja;
18) rukovodi radom Predsjedničkog savjeta;
19) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom i Statutom;
20) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika, kao i u slučaju posebnih potreba, predsjednik može ovlastiti potpredsjednika koji će ga zamjenjivati.

Predsjednik ima pravo obustaviti od primjene svaki akt Izvršnog odbora i odbora Vijeća ukoliko smatra da nisu u saglasnosti za zakonom i Statutom.

Close
Close